Речните нива ще останат без съществени изменения

12 декември 2017 | 15:40

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ :

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -10 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Голяма река при гр. Стражица е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на водните нива от -2 см до +4 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в горните течения на реките Тунджа и Марица са останали без изменения. Водните нива в средните и долните течения им течения, както и във водосбора на река Арда са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -7 см до +4 см. Водните количества в горните течения на реките Въча (приток на р. Марица) и Арда са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества във водосборите на реките Тунджа и Марица.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са само водните количества на р. Елешница при с. Ваксево и на р. Струма при с. Марино поле.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките западно от река Вит. На 14 и 15 декември речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Искър ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи на 14 и 15 декември са възможни незначителни повишения в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни нивата на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения в планинските части водосборите на реките Тунджа и Марица. На 14 и 15 декември водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 16 и 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на река Тунджа, в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Черна река при гр. Смолян е възможно да премине над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 16 декември 2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива в Пиринските и Рилските притоци на реките Места и Струма. На 14 и 15 декември речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 13 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.12.2017 г. е 4 144,3 млн. м3 и представлява 63,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80,0 % от общия им обем;
  • напояване – 45,9 % от общия им обем;
  • енергетика – 74,7 % от общия им обем.