Речните нива ще oстанат без съществени изменения

19 януари 2018 | 16:03

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БAН:

Дунавски басейн: През последното денонощие, вследствие на оттичане и снеготопене речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили. Регистрирани са колебания от -18 см до +39 см. Водните количества на наблюдаваните реки са около праговете за високи и средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижили. По-значителни колебания, вследствие на оттичане и снеготопене, са регистрирани на р. Велека  при с. Граматиково (-41/+48 см), р. Факийска при с. Зидарово (понижение с до -50 см) и на р. Ропотамо при с. Веселие (повишение с до +15 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -4 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на Факийска река при с Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -18 см до +10 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на р. Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -24 см до +10 см. Водните количества са около праговете за средни води, като само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза:

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, речните нива в басейна ще се повишават незначително, следствие на частично снеготопене. На 21 и 22 януари водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес са възможни незначителни повишения в долните течения на реките, вследствие оттичане. В периода 21-23 януари са възможни незначителни повишения вследствие валежи от дъжд и сняг. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 и на 21 и 22 януари, следствие на валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават, като по-съществени ще са повишенията в южночерноморските реки – Русокастренска,  Средецка,  Факийска, Изворска, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Силистар и Резовска. В сутрешните часове на 22 януари има вероятност за поройни наводнения в долните части от водосбора на река Камчия и във водосборите на реките Ахелойска,  Айтоска,  Чукарска,  Русокастренска, Средецка и Велека.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре нивата на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 20 януари са възможни незначителни и краткотрайни повишения в долните части от водосборите на реките Тунджа и Марица и в целите водосбори на реките Арда и Бяла. От вечерните часове на 21 и 22 януари, вследствие на валежи от дъжд, ще се повишават водните нива в средните и долни части от водосбора на река Тунджа, както и в долните части от водосборите на реките Марица,  Арда и  Бяла.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че според последните симулации на модела, водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да достигне жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През следващите два дни са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора на река Струма, следствие на валежи от дъжд. На 22 януари водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 20 януари 2018 г. - не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.01.2018 г. е 4 209,7 млн. м3 и представлява 64,9 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,5 % от общия им обем;
  • напояване – 47,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 75,0 % от общия им обем.