Речните нива ще останат без съществени изменения

26 януари 2018 | 16:16

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -20 см до +19 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води, като само на река Вит при с. Търнене и река Голяма при Стражица са около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -20 см до +11 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, като само на река Факийска при с. Зидарово е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +8 см. По-значителни понижения са регистрирани на река Мочурица при с. Чарда с -45 см и в долното течение на река Тунджа - -18 см при Ямбол и -20 см при Елхово. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на тези на река Тунджа при Елхово и река Арда при с. Вехтино, където те са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Данни за регистрирани ледови явления при наблюдаваните реки в страната:

Дунавски район:

  • р. Палакария в района на с. Рельово - Брегови лед;
  • р. Вит (Бели Вит) в района на гр. Тетевен - Брегови лед;
  • р. Осъм в района на гр. Троян - Брегови лед;
  • р. Осъм в района на гр. Ловеч - Брегови лед;

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28 януари и на 29 януари ще има незначителни повишения на речните нива в басейна, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 27, 28 и 29 януари 2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 29-31 януари са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 28 януари в следобедните и вечерни часове и на 29 януари, вследствие на частично снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива в родопските и старопланинските притоци на река Марица, в горното течение на река Тунджа и старопланинските й притоци и във водосбора на река Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28 януари и на 29 януари, вследствие на частично снеготопене са възможни незначителни повишения в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 27 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.01.2018 г. е 4 208,7 млн. м3 и представлява 64,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,8 % от общия им обем;
  • напояване – 48,2% от общия им обем;
  • енергетика – 74,4 % от общия им обем.