Речните нива ще останат без съществени изменения

23 февруари 2018 | 16:11

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -5 см до +12 см. Във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом са регистрирани повишения с до +24 см ,вследствие на валежи от дъжд.  Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили. По-значително повишение е регистрирано на река Врана при с. Надарево с +34 см и на река Ропотамо при с. Веселие с +72 см. Регистрираните изменения на речните нива в останалите наблюдавани пунктове от басейна са от -2 до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, вследствие на валежи от дъжд са отчетени на река Мочурица при с. Чарда с +63 см и на река Харманлийска при Харманли с +81 см. Отчетените изменения на водните нива при останалата част от хидрометричните пунктове в басейна са от -19 до +30 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +10 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 февруари 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4  дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес са възможни повишения в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От нощта на 25 срещу 26 и на 26, вследствие на валежи от дъжд речните нива на южно-черноморските реки ще се повишат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водното ниво на река Тунджа при Елхово се очаква да достигне жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 25 февруари и да се задържи над него до сутрешните часове на 26 февруари.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 24 февруари 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.02.2018 г. е 4 540,7 млн. м3 и представлява 70,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 85,4 % от общия им обем;
  • напояване – 53,6 % от общия им обем;
  • енергетика – 79,2 % от общия им обем.