Речните нива ще останат без съществени изменения

23 април 2018 | 15:41

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения до -20 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -10 см до +13 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притока й река Въча при местността Забрал до -120/+120 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -10 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ :

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 25 и 26 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, водните количества на 24, 25 и 26 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 25 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на основната река над яз. Искър, и във водосборите на притоците й: реките Владайска, Лесновска, Батулийска и Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части на водосбора във вечерните часове на 25 и 26 април. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 25 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в северночероморските реки, а в следобедните и вечерни часове на 26 април в южночероморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 25 и 26 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в родопските и старопланински притоци на река Марица, в горните части на река Тунджа и във водосбора на река Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 25 и 26 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 24 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.04.2018 г. е 5 224,6 млн. м3 и представлява 81,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 97,2% от общия им обем;
  • напояване – 68,7% от общия им обем;
  • енергетика – 87,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 449,705 млн. м3, което е 90,4% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 332,677 млн. м3, което е 85,8% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 139,962 млн. м3, което 89,3% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 115,519 млн. м3, което е 81,2% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 262,980 млн. м3, което е 65,75% от общия му обем.

Контролирано започна освобождаване на енергийно непреработени  до 10м3/сек от язовир „Искър“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.