Речните нива ще останат без съществени изменения

25 април 2018 | 15:48

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -12 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -11 см до +13 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притока й река Въча при местността Забрал до -135/+135 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосбора на река Места и на река Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, приток на река Струма. Регистрираните колебания са от -16 см до +19 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ :

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 26 и 27 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните часове на 26.04.2018 г във водосборите на р. Леви Искър, р. Бели Искър и р. Владайска (притоци на р. Искър);

o   В следобедните часове на 27.04.2018 г във водосбора на р. Веселина (приток на р. Янтра) и в горните части от водосбора на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом);

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 26 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър и река Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре в следобедните часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  В резултат на валежи на 26 и 27 април в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и на 27 април са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и през следващите два дни са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните  часове на 26.04.2018 г във водосборите на р. Ибър, р. Стара река (р. Костенецка) и р. Крива река (притоци на р. Марица);

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове 25 април и през следващите два дни са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните часове на 26.04.2018 г във водосборите на р. Бяла Места и р. Софан (притоци на р. Места в горното ѝ течение) и във водосборите на р. Демяница и р. Добринишка (притоци на р. Места в средното ѝ течение);

o   В следобедните часове на 27.04.2018 г – във водосборите на р. Санданска Бистрица и р. Мелнишка (притоци на р. Струма) и във водосбора на р. Пиринска Бистрица;

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 26 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.04.2018 г. е 5 205,7 млн. м3 и представлява 80,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 91,1% от общия им обем;
  • напояване – 68,5% от общия им обем;
  • енергетика – 87,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 442,152 млн. м3, което е 88,9 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 331,127 млн. м3, което е 85,4 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 138,828 млн. м3, което 88,6% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 114,873 млн. м3, което е 80,6 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 262,790 млн. м3, което е 65,6 % от общия му обем.

Контролирано започна освобождаване на енергийно непреработени  до 13 м3/сек от язовир „Искър“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.