Речните нива ще останат без съществени изменения

01 юни 2018 | 15:24

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста от -18 см до +23 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -10 см до +8 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Искър във високопланинските Рилски притоци при лет. Боровец и с. Бели Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без изменение. Регистрираните понижения са с до -4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица -86/+85 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -13 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +5 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Джерман (приток на р. Струма) и река Места в долното си течение са около праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 4 юни, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива във планинските части от водосбора на река Огоста и в средните и горни течения от водосборите на река Русенски Лом и добруджанските реки. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 юни 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 2, 3 и 4 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 2, 3, 4 и 5 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 4 юни се очакват повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 4 юни, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива във северната част от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 3 и 4 юни в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в планинските водосбори от басейна. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 3 и 4 юни, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни във Пиринските водосбори на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 2 юни 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.06.2018 г. е 5 119,7 млн. м3 и представлява 78,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,4% от общия им обем;
  • напояване – 66,2% от общия им обем;
  • енергетика – 86,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 441,551 млн. м3, което е 88,8 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 319,852 млн. м3, което е 82,48 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 146,300 млн. м3, което 93,36 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 88,866 млн. м3, което е 62,49 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 250,993 млн. м3, което е 62,54 % от общия му обем.