Речните нива ще останат без съществени изменения

14 август 2018 | 15:12

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива  са от -14 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при Боровец (приток на р. Искър) и на р. Вит при с. Търнене са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения на нивата са с до -6 см. Водните количества в по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в горното течение на р. Марица (от -59 см до +59 см) и на притока ѝ р. Въча (от -84 см до +84 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на речните нива са от -19 см до +17 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при с. Радуил и на притока ѝ р. Тополница при с. Поибрене са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива  са от -20 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките Нишава,  Габерска и Ерма.  В останалата част от басейна речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 15, 16 и 17 август  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 август  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на речните нива на Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма и във водосборите на притоците на р. Струма – р. Лебница и р. Струмешница. На 16 и 17 август речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ за 14 и 15 август не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде намерена на интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.08.2018 г. е 5 025.9 млн. м3 и представлява 77.6 % от сумата на общите им обеми, което e 0.1% по-малко в сравнение с понеделник 13.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 87.8% от общия им обем;
  • напояване – 62.4% от общия им обем;

енергетика – 87.8% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 440.500 млн. м3, което е 88.59% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 340.225 млн. м3, което е 87.74% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 123.151 млн. м3, което 78.59% от общия му обем.

  Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 72.430 млн. м3, което е 50.93% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 220.128 млн. м3, което е 55.03% от общия му обем.