Речните нива ще останат без съществени изменения

22 октомври 2018 | 15:30

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени промени. По-значителни изменения  в резултат на валежи са отчетени в горните и средни част от водосбора на р. Осъм (от -30 см до +33 см). Регистрираните са: за водосбора на р. Искър от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +5 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени изменения на речните нива във водосбора на р. Искър с от -33 см с до +23 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са от -3 см до +6 см . Водните количества са около праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено е около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +9 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от -69 см до +70 см, както и на р. Арда от -21 см до +24 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: речните нива през изтеклото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива  са от -5 см до +6 см. Водните количества на реките  са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24 октомври в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива . Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. В резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на 24 октомври .  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира,че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 октомври ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще са под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24 октомври в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива  ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 24 октомври в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че          водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 24 октомври във вечерните часове в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива . Водните количества ще бъде под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 23 октомври 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 .

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.10.2018 г. е 4 132,0 млн. м3 и представлява  63,7 % от сумата на общите им обеми, което e с 0,4% по-малко в сравнение с 19.10.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,0% от общия им обем;
  • напояване – 52,8% от общия им обем;
  • енергетика – 69,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 259,630 млн. м3, което е 52,2 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 243,665 млн. м3, което е 62,8 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 119,302 млн. м3, което 76,1 % от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 35,244 млн. м3, което е 24,8% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 178,8520 млн. м3, което е 44,7% от общия му обем.