Речните нива ще останат без съществени изменения

19 февруари 2019 | 15:26

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см, за водосбора на р. Искър от -11 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са с от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както  следва:  за водосбора на р. Тунджа  от -9 см  до  +8 см;  за  водосбора на  р. Марица от  -16 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +26 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +44 см) и на р. Въча (от -8 см до +86 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Въча при гр. Девин и р. Харманлийска река при гр. Харманли са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -4 см до +4 см, а за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.02) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 22.02 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.02) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.02.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23.02.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (19.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.02) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 22.02 са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.02) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 22.02 ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.02) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 22.02 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 19 февруари 2019 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 19.02.2019 г. е 4 117,5 млн. м3, представлява 63,4 % от сумата на общите им обеми и е еквивалентна на обема от 18.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,7% от общия им обем;
  • напояване – 50,7% от общия им обем;
  • енергетика – 70,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 474,483 млн. м3, което е 95,4% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 374,250 млн. м3, което е 96,5% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 102,017 млн. м3, което 65,1% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 56,210 млн. м3, което е 39,5% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 183,820 млн. м3, което е 46% от общия му обем.