Речните нива ще останат без съществени изменения

17 април 2019 | 15:59

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +34 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -28 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра от -15 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижaвали. Регистрираните изменения на речните нива са от -9 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води протичат реките Луда Камчия при с. Бероново, Провадийски при гара Синдел и Факийска при с. Зидарово.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -126 см до +69 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води протичат реките Тунджа при с. Павел баня, Въча при м. Забрал, Чепеларска при с. Бачково, Харманлийска при гр. Харманли, Марица при гр. Свиленград, Арда в горонот течение и Върбица при сп. Джебел.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без промяна. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -6 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -14 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (17.04) нивата на голяма част от наблюдавани реки ще останат без съществени изменения. През следващите три дни, в резултат на валежи се очаква повишение на речните нива в целия Дунавски басейн, по-съществено в планинските части на водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи, в периода 18.04 – 20.04 се очаква несъществено повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.04.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (17.04) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (17.04) не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. През следващите три дни, в резултат на валежи са възможни известни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.04) нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществено изменение. В резултат на валежи, през следващите три дни се очаква повишение на речните нива в целия Източнобеломорски басейн, по-съществено в горното течение на р. Марица и Рило-Родопските ѝ притоци. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (17.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Вследствие на валежи са вероятни краткотрайни, минимални повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.04.2019 г. е 4 244,2 млн. м3, представлява 65,4 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% повече от обема на 16.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,7 % от общия им обем;
  • напояване – 52,6 % от общия им обем;
  • енергетика – 73,0 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 391,485 млн. м3, което е 78,73 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 314,541 млн. м3, което е 81,11 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 140,104 млн. м3, което 89,41 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 82,489 млн. м3, което е 58,00 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,792 млн. м3, което е 43,95 % от общия му обем