Речните нива ще останат без съществени изменения

24 април 2019 | 16:21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Искър с от -16 см до +30 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на река Осъм при град Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +18 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -81 см до +80 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води са рeка Въча при местността Забрал и река Харманлийска при град Харманли.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +6 см, а за водосбора на р. Струма от -5 см до +6 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Водното количество на река Пиринска Бистрица при село Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (24.04) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. На 27.04, вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 27.04 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 27.04 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (24.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (23.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива във водосбра на р. Бели Лом в резултат на валежи са възможни на 28.04. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (24.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 26 и 27.04, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Марица в горните части от водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.04) и през следващите два дни водните нива в басейна ще са без съществено изменение. Във вечерните часове на 26 и на 27.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 25 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.04.2019 г. е 4 285,8 млн. м3, представлява 66,0% от сумата на общите им обеми, равна на обема от 23.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,1% от общия им обем;
  • енергетика – 73,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 390,501 млн. м3, което е 78,5% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 311,023 млн. м3, което е 80,2% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 128,707 млн. м3, което 82,1% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 86,418 млн. м3, което е 60,8% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,056 млн. м3, което е 44% от общия му обем.