Речните нива ще останат без съществени изменения

28 май 2019 | 16:14

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Искър от -11 см до +14 см, за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста и средното течение на р. Искър (-21/+29 см). Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +3 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в долното течение на река Въча (до -80/+80 см при м. Забрал). Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня, която е с водно количество около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +2 см, а във водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.05) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 30.05 и на 31.05 в резултат на валежи повишения на речните нива ще има в целия басейн. Значителни ще са повишенията във водосборите на р. Осъм и р. Янтра (притока ѝ р. Росица).

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения вечерта на 30.05 и през нощта срещу 31.05 във водосбора на р. Ерма, р. Искър (р. Владайска), р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Ломя), р. Янтра (р. Росица).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29, 30 и 31.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (28.05) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от нощта на 30 срещу 31.05 ще започне повишение на речните нива във водосбора. По-значителни ще са те във водосборите на р. Владайска, р. Блато, р. Искрецка и р. Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 29, 30 и 31.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (28.05) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 30 и на 31.05 ще започнат повишения във водосбора, като по-съществени ще бъдат те във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30, 31.05.2019 г. и на 01 и 02.06.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (28.05) и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от вечерните часове на 30.05 до 01.06, вследствие на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (28.05) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 31.05 в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосборите на р. Провадийска и р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.05) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 30.05 в резултат на валежи ще започнат повишения на речните нива в по-голяма част от басейна. По-значителни ще са повишенията през нощта на 30 срещу 31.05 и сутрешните часове на 31.05 в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Копринка), в притоците на р. Марица в средното й течение (р. Стряма, Рахманлийска, р. Първенецка и р. Чепеларска).

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения вечерта на 30.05 и през нощта срещу 31.05 в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка), във водосбора на р. Марица (по основната река около гр. Първомай и в притоците ѝ р. Стряма и р. Рахманлийска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.05) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 30 и на 31.05, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива главно във водосбора на р. Струма. По-значителни повишения са възможни през нощта на 30 срещу 31.05 и сутрешните часове на 31.05 в горните части от водосбора на р. Струма и притоците й р. Конска, р. Светля, р. Явор и р. Треклянска. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 29 май 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.05.2019 г. е 4 369,7 млн. м3, представлява 67,3% от сумата на общите им обеми и е процентно равна на сумата от общите им обеми от 27.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,5% от общия им обем;
  • напояване – 9% от общия им обем;
  • енергетика – 76,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 364,785 млн. м3, което е 73,36% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 294,940 млн. м3, което е 76,06% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,547 млн. м3, което 76,29% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 92,323 млн. м3, което е 64,92% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,056 млн. м3, което е 44,01% от общия му обем.