Речните нива ще останат без съществени изменения

11 юли 2019 | 15:18

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Искър по основната река до -35 см до +34 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -24 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см, за водосбора на р. Осъм от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и на р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -43/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -85/+88 см. По-значителни повишения на водните нива, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Арда при с. Вехтино (+53 см) и при с. Китница (+64 см) и в притоците ѝ р. Елховска при гр. Рудозем (+46 см), р. Върбица при с. Върли дол (+39 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -19 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Марица при гр. Белово и на р. Арда при гр. Рудозем и с. Вехтино.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. По-значителни повишения на водните нива, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Места при м. Момина кума (+30 см) и при с. Хаджидимово (+40 см) и на р. Струма при гр. Кресна (+33 см) и в притоците ѝ р. Речица при с. Ваксево (+59 см), р. Градевска при с. Градево (+31 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -53 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево (водосбор Струма).

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 14.07, в резултат на валежи, ще има започнат повишения на водните нива в целия басейн – до обяд и след обяд във водосборите на реките западно от река Осъм и във вечерните часове и през нощта срещу 15.07 и във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи на 14.07, в горните и средните части от водосборите на реките, има опасност от възникване на поройни наводнения и локални разливи в по-равнинните райони.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.07) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. От ранните сутрешни часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в горните и средните части на водосбора (в районите над градовете Монтана и Враца и в горното и средното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.07.2019 ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (11.07) речните нива ще се понижават и в следващите два дни ще бъдат без съществени изменения. В следобедните часове на 14.07, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (11.07) и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.07 и на 15.07, в резултат на валежи, ще има повишения в целия водосбор. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (11.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават. На 12.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките в района на гр. Варна и северно от него. От вечерните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в планинските части от водосборите на р. Провадийска, р. Камчия (р. Врана, р. Луда Камчия), р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Велека и р. Резовска.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (11 и 12.07) речните нива в басейна ще се понижават. На 13.07 в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на Родопските притоци на р. Марица и р. Арда, в останалата част на басейна речните нива ще се понижават. От обедните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат нови повишения на речните нива в целия басейн.

В резултат на интензивни валежи на 14.07, в горните и средните части от водосбора на р. Марица и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла, има опасност от възникване на поройни наводнения и локални разливи в по-равнинните райони.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре (11 и 12.07) речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 13 и 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията: на 13.07 във водосбора на р. Места и в долното течение на р. Струма по основната река и в притоците ѝ р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница; на 14.07 – в целите водосбори на р. Струма, р. Места и р. Доспат.

В резултат на интензивни валежи на 14.07, в долните части от водосборите на реките Струма и Места, има опасност от възникване на поройни наводнения и локални разливи в по-равнинните райони.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 юли 2019 г. през деня опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.07.2019 г. е 4 387,2млн. м3, представлява 67,5% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 10.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,9% от общия им обем;
  • енергетика – 75,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 338,361 млн. м3, което е 68,05% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 260,965 млн. м3, което е 67,30% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 105,923 млн. м3, което е 67,60% от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 94,144 млн. м3, което е 66,20% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 194,130 млн. м3, което е 48,53% от общия му обем.