Речните нива ще останат без съществени изменения

19 юли 2019 | 14:39

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан (-23/+21 см) и на р. Искър по основната река при гр. Нови Искър (-12/+57 см) и при гр. Роман (-22/+22 см). Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -13 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см, за водосбора на р. Осъм от -11 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -12 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор р.Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -42/+42 см, р. Въча при гр. Девин с -87/+87см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -30 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -32 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 до +4 см; за водосбора на р. Струма от -12 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще           останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните часове на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в планинските части на водосборите в басейна. По-съществени повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на р. Искър (над яз. Панчарево) и р. Вит (р. Бели Вит и р. Черни Вит). На 21 и 22.07 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.07.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните часове на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Панчарево. На 21 и 22.07 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (19.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в планинските части на водосборите в басейна. По-съществени повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: р. Тунджа (над яз. Копринка), р. Марица (горните течения на р. Чепинска, р. Стара река Пещерска, р. Въча, р. Чепеларска). На 21 и 22.07 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в планинските части на водосборите в басейна. По-съществени повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: р. Струма (водосбора над яз. Студена, р. Треклянска, р. Бистрица Соволянска, р. Рилска, р. Бистрица Благоевградска), р. Места (р. Бяла Места, р. Белишка), р. Доспат. На 21 и 22.07 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 20 юли 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.07.2019 г. е 4 336,2 млн. м3, представлява 66,8% от сумата на общите им обеми и е с 0,2% по-малко от обема на 18.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,0% от общия им обем;
  • напояване – 52,6% от общия им обем;
  • енергетика – 75,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ 349,307 млн. м3, което е 70,25% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 260,518 млн. м3, което е 67,18% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 96,057 млн. м3, което е 61,30 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 88,289 млн. м3, което е 62,08% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 187,132 млн. м3, което е 46,78% от общия му обем.