Речните нива ще останат без съществени изменения

22 юли 2019 | 16:28

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -22 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +9 см, за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -12 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Въча при гр. Девин с -85/+85 см и на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -43/+42. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +23 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 до +4 см; за водосбора на р. Струма от -11 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (22.07) речните нива в басейна ще  останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 23 и 24.07 ще има повишения на водните нива на реките в по-голямата част от басейна. По-значителни ще са повишенията на 23.07 със водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом и на 24.07 във водосборите на р. Осъм и р. Янтра. На 25.05 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества на 23, 24 и 25.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (22.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 24.06 са възможни краткотрайни повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река и във водосборите на притоците ѝ р. Шугавица и р. Ботуня. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 23, 24 и 25.07.2019 ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (22.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 23, 24 и 25.07.2019г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.07) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 23 и 24.07 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 25.07 водните количества ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25, 26 и 27.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (22.07) и през следващите 4-5дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (22.07) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи повишения на речните нива ще има в реките от целия басейн на 23.07 и във водосборите на южночерноморските реки на 24.07.  На 25.07 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (22.07) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 23.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките в долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 24.07 повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на р. Тунджа и средните от водосбора на р. Марица. На 25.07 водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. 

Западнобеломорски басейн: Днес (22.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 23 юли 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.07.2019 г. е 4312,7 млн. м3, представлява 66,4% от сумата на общите им обеми и е с 0,4% по-малко от обема на 19.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,8% от общия им обем;
  • напояване – 52,2% от общия им обем;
  • енергетика – 74,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ 351,003 млн. м3, което е 70,59% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 260,071 млн. м3, което е 67,07% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 91,000 млн. м3, което е 58,07 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 85,697 млн. м3, което е 60,26% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 184,234 млн. м3, което е 46,06% от общия му обем.