Речните нива ще останат без съществени изменения

25 юли 2019 | 15:40

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

            Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на оттичане, са регистрирани във водосбора на река Янтра с до +33 см при с. Каранци. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан -24/+21см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -35 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см, за водосбора на р. Осъм от -13 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -34 см до +25 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +9 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното и средно течение на р. Янтра и притоците ѝ р. Джулюница и р. Росица са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -12 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата р. Въча при гр. Девин с -86/+87 см и на р. Тунджа при с. Гурково с -43/+43 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -8 до +4 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.07) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на (27.07), са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките от високопланинските рилски водосбори. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества на 26, 27 и 28.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 26, 27 и 28.07.2019 ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (25.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 26, 27 и 28.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.07) речните нива във водосбора ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.07)  и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.07), и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на (27.07), са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките от високопланинските рилски водосбори. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 На 26.07.2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.  

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.07.2019 г. е 4289,4 млн. м3, представлява 66,1% от сумата на общите им обеми и е с 0,2% по-малка от обемите на 24.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,5% от общия им обем;
  • напояване – 51,7% от общия им обем;
  • енергетика – 74,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ 352,573 млн. м3, което е 70,91% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 256,743 млн. м3, което е 66,21% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 89,950 млн. м3, което е 57,40 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 83,648 млн. м3, което е 58,82% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 182,026 млн. м3, което е 45,51% от общия му обем.