Речните нива ще останат без съществени изменения

11 септември 2019 | 15:15

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания на речните нива в долното течение на р. Огоста при с. Бутан (от -20 см до +21 см) и в средните части от водосбора на р. Искър (от -9 см до +18 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за останалата част от водосбора на р. Искър от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -8 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като р. Факийска в района на с. Зидарово и р. Ропотамо в района на с. Веселие са пресъхнали.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата по р. Тунджа при с. Баня (от -50 см до +47 см), по р. Въча при м. Забрал (от -95 см до +95 см), както и на р. Арда при с. Вехтино (от -14 см до +6 см) и при с. Китница (от -22 см до +30 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.09.2019 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (11.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.09.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (11.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.09.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (11.09) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (11.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (11.09) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (11.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 септември 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.09.2019 г. е 3 829,8 млн. м3, представлява 59,0% от сумата на общите им обеми и е с 0,1% по-малко от обемите на 10.09.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 72,6% от общия им обем;
  • напояване – 43,9% от общия им обем;
  • енергетика – 67,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 351,787 млн. м3, което е 70,75% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 215,281 млн. м3, което е 55,52% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 81,951 млн. м3, което е 52,30% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 42,381 млн. м3, което е 29,80% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 152,200 млн. м3, което е 38,05% от общия му обем.