Речните нива ще останат без съществени изменения

14 ноември 2019 | 15:49

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи и работа на хисрогехнически съоръжения е регистрирано повишение от 25 см на р. Искър при гр. Нови Искър. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Осъм при гр. Ловеч (от  -12 см до +16 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър: от -11 см до +9 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра: от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валжи са регистрирани повишения на речните нива във водосбора на р. Арда  и родопските притоци на р. Марица - до 56 см на р. Елховска при гр. Рудозем. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: р. Въча при м. Забрал (-90 см до +96 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +8 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Арда: от -34 см до +56 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са под праговете за средни води. Над тях са водните количества във водосбора на р. Арда и на р. Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишили в резултат на валежи. По-значителни повишения са регистрирани в притоците на р. Струма в долната част от водосбора ѝ и по основната река в долното течение, както и по р. Места. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -5 см до +26 см; за водосбора на р. Струма от -23 см до +26 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.11), и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. В следобедните и вечерни часове днес (14.11) и утре сутрин , вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на нивата в басейна, главно във водосборите на р. Искър, Осъм, Вит и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В следобедните и вечерните часове на 14.11 и утре 15.11 ще има незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, днес (14.11) са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.11.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (14.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.11) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.11), вследствие на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в родопските и старопланински притоци на р. Марица, в горните части (над яз. Копринка) от водосбора на р. Тунджа и във водосбора на р. Арда. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават като вследствие на оттичане на 15 и 16.11 ще има незначителни повишения на речните нива в средното и долнo течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем няма да премине жълтия праг за предупреждение през следващите пет дни.

 

  • Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан няма да премине жълтия праг за предупреждение през следващите пет дни.
  • Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино няма да премине жълтия праг за предупреждение през следващите пет дни.
  • Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да премине жълтия праг за предупреждение през следващите пет дни.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (14.11), вследствие на валежи и оттичане, ще има незначителни повишения на речните нива в басейна, главно във водосбора на р. Места. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 15 ноември  2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.11.2019 г. е 3 549,5 млн. м3, представлява 54,7% от сумата от общите им обеми и е равна на сумата от обемите на 13.11.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,9% от общия им обем;
  • напояване – 39,5% от общия им обем;
  • енергетика – 64,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 313,128 млн. м3, което е 62,97% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 232,125 млн. м3, което е 59,86% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 92,699 млн. м3, което е 59,16% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 31,722 млн. м3, което е 22,31% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 141,825 млн. м3, което е 35,46% от общия му обем.