Речните нива ще останат без съществени изменения

02 декември 2019 | 16:19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. Отчетените колебания на р. Искър при гр. Роман (от -20 см до +19 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Искър: от -26 см до +11 см; за водосбора на р. Вит: от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм: от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра: от -13 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -15 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните изменения на нивата на р. Въча при м. Забрал (от -90 см до +89 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Марица: от -18 см до +4 см; за водосбора на р. Арда: от -11 см до +6 см, за водосбора на р. Бяла: от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -11 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.12) и през следващите три дни не се очакват съществени изменения в състоянието на наблюдаваните реки. Краткотрайни повишения на речните нива в басейна се очакват на 03.12 през деня, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните           водни количества на           03, 04 и 05.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.12) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 03.12.2019 г. в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива на р. Голяма река и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05, 06 и 07.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (02.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (02.12) и през следващите три дни не се очакват съществени изменения в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива в басейна се очакват на 03.12 във водосборите на Северночерноморските реки и на 04.12 във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (02.12) и през следващите три дни не се очакват съществени изменения в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.12) и през следващите три дни не се очакват съществени изменения в състоянието на наблюдаваните реки. Във вечерните часове на 03.12, както и на 04.12, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в долните течения на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 3 декември 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2.12.2019 г. е 3 716.0 млн. м3, представлява 57.3% от сумата на общите им обеми и е 0,4% по- голяма от сумата от общите им обеми на 29.11.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66.7% от общия им обем;
  • напояване – 39.9% от общия им обем;
  • енергетика – 68.7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 379.772 млн. м3, което е 76.38% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 296.162 млн. м3, което е 76.38% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 116.275 млн. м3, което е 74.20% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 36.979 млн. м3, което е 26.00% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137.721 млн. м3, което е 34.43% от общия му обем.