Речните нива ще останат без съществени изменения

06 декември 2019 | 16:06

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Искър: от -13 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм: от -9 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра: от -14 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -14 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +16 см; за водосбора на р. Марица: от -15 см до +7 см; за водосбора на р. Арда: от -14 см до +10 см, за водосбора на р. Бяла: от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -8 см до +4 см; за водосбора на р. Струма: от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (06.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (06.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 07.12, вследствие на валежи и очаквано снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в басейна, главно на притоците на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 7 декември 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6.12.2019 г. е 3 677,7 млн. м3, представлява 56,7% от сумата на общите им обеми и е процентно равна на сумат от обеми на 5.12.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 66,4% от общия им обем;
  • напояване – 39,0% от общия им обем;
  • енергетика – 68,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 371,408 млн. м3, което е 74,69% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 292,991 млн. м3, което е 75,56% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 117,478 млн. м3, което е 74,97% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 37,818 млн. м3, което е 26,59% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,845 млн. м3, което е 34,46% от общия му обем.