Речните нива ще останат без съществени изменения

16 декември 2019 | 15:15

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Искър: от -16 см до +17 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм: от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра: от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са до       -1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително колебание на водното ниво на р. Въча при м. Забрал – от -82 см до +79 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Марица: от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Арда: от -27 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Въча при гр. Девин (м. Забрал), р. Арда при гр. Рудозем и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Струма: от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (16.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива в  басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17 декември 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.12.2019г. е 3 658,6 млн. м3, представлява 56,4% от сумата на общите им обеми и е 0,2% по-голяма от сумата от общите им обеми към 13.12.2019г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 65,9% от общия им обем;
  • напояване – 38,8% от общия им обем;
  • енергетика – 68,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 369,236 млн. м3, което е 74,26% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 286,471 млн. м3, което е 73,88% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 113,902 млн. м3, което е 72,69% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 40,258 млн. м3, което е 28,31% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,968 млн. м3, което е 34,49% от общия му обем.