Речните нива ще останат без съществени изменения

06 януари 2020 | 16:09

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Искър: от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра: от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  • р. Осъм в района на гр. Троян - Брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Ропотамо при с. Веселие, където протичащото водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Колебанията на нивата на р. Въча при м. Забрал (от -86 см до +86 см), на р. Тунджа при гр. Павел Баня (от -10 см до +9 см), на р. Арда при с. Китница (от -16 см до +15 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +11 см; за водосбора на р. Арда: от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Струма: от -7 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево е над прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  • р. Елешница в района на с. Ваксево - Брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.01.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.01.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.01) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.01.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (06.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и сняг, днес във вечерните часове и през нощта срещу 07.01, ще има краткотрайни повишения на речните нива в долните течения на реките разположени южно от р. Ропотамо. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Днес в следобедните и вечерни часове, в резултат на повишение на морското ниво, ще се възпрепядства нормалното оттичане на реките Велека, Силистар и Резовска при устията им. В комбинация с очакваните валежи от дъжд и сняг, на тези места са възможни локални разливи.

Източнобеломорски басейн: Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 7 януари 2019 г. .  не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6.01.2020г. е 3 664,5 млн. м3, представлява 56,5% от сумата от общите им обеми и е 0,6% повече от сумата от общите им обеми към 3.01.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 64,9% от общия им обем;
  • напояване – 39,8% от общия им обем;
  • енергетика – 67,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 352,442 млн. м3, което е 70,88% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 285,992 млн. м3, което е 73,75% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 119,057 млн. м3, което е 75,98% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 44,101 млн. м3, което е 31,01% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 138,216 млн. м3, което е 34,55% от общия му обем.