Речните нива ще останат без съществени изменения

07 февруари 2020 | 16:20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -15 см до +24 см; за водосбора на р. Искър: от -22 см до +29 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Янтра: от -11 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -1 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с. Бели Искър – Брегови лед;
 • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – Брегови лед;
 • р. Палакария в района на с. Рельово - Брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираното повишение от +50 см на р. Факийска при с. Зидарово е вследствие на оттичане. Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са от -110 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Факийска при с. Зидарово и р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на р. Въча при гр. Девин (от -97 см до +98 см), р. Марица при гр. Белово (от -63 см до +71 см) и р. Арда при с. Китница (от -30 см до +34 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Марица: от -21 см до +16 см; за водосбора на р. Арда: от -13 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Въча при гр. Девин е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Струма: от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Бистрица (Соволянска) в района на с. Гърляно – Брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.02) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 10.02, вследствие на валежи и частично снеготопене, са възможни незначителни повишения на нивата на реките във водосборите западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите 3 дни дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10.02 вследствие на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 10.02 в резултат на снеготопене ще има краткотрайно повишение на речните нива, главно в средните и долните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.02.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. В периода от 10 до 12.02, вследствие на частично снеготопене, се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.02) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Днес (07.02), в резултат на валежи и оттичане, е възможно да има незначителни повишения главно в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.02) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Днес (07.02), вследствие на оттичане, ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (07.02) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.


За 8 февруари 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7.02.2020 г. е 3 664,5 млн. м3, представлява 55,5% от сумата от общите им обеми и е с 0,2% по-малко от сумата на общите им обеми към 6.02.2020г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 64,8% от общия им обем;
 • напояване – 37,3% от общия им обем;
 • енергетика – 66.9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 347,488 млн. м3, което е 69,88% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 285,035 млн. м3, което е 73,51% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 109,281 млн. м3, което е 69,74% от общия му обем;

 1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 46,651 млн. м3, което е 32,80% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 137,226 млн. м3, което е 34,31% от общия му обем.