Речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

13 август 2019 | 15:30

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -6 см до +3 см. Регистрираните измененията на речните нива в долното течение на р. Огоста (от -6 см до +24 см) и в средното течение на р. Искър (с до ±19 см) са в резултат на действието на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни и ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +2 см, като р. Факийска при с. Зидарово е пресъхнала. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: Арда при с. Китница (от -29 см до +45 см), Марица при гр. Белово (с до ±73 см), Въча при гр. Девин (с до ± 91 см), Тунджа при гр. Павел баня (от -44 см до + 45 см) и при с. Баня (Сливенско) с до ±44. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества на 14, 15 и 16.08.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 14, 15 и 16.08.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 14, 15 и 16.08.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (13.08) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16, 17 и 18.08.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (13.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи, на 15.08 са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават.  В резултат на валежи, на 15.08 са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 14 август 2019 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасно високи температури в 18 области от Западна и Централна България. Ще бъде горещо и температурите след обяд ще надвишат 35°. За област Благоевград предупреждението е от втора степен - оранжев код и там температурите ще са 37°-39°.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13.08.2019 г. е 4 132,6 млн. м3, представлява 63,7% от сумата на общите им обеми и е с 0,2% по-малко от обемите на 12.08.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,9% от общия им обем;
  • напояване – 48,9% от общия им обем;
  • енергетика – 72,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 357,582 млн. м3, което е 71,91% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 242,419 млн. м3, което е 62,52% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 88,832 млн. м3, което е 56,69% от общия му обем;

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 69,610 млн. м3, което е 48,95% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 170,248 млн. м3, което е 42,56% от общия му обем;