Речните нива ще останат без съществени промени

16 август 2017 | 17:27
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -14 см до +16 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Марица и р. Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от -21 см до +16 см; Черноморски басейн: колебания с до -2 до +1 см; Източнобеломорски басейн: колебания от -14 см до +10 см; Западнобеломорски басейн: колебания от -5 см до +8 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавски басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни колебания са възможни във вечерните часове днес и през нощта срещу 17 август във водосборите на реките, разположени на запад от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 август ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни колебания са възможни във вечерните часове днес и през нощта срещу 17-и във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.       Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 17 август 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната  Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.08.2017 г. е 4 115,3 млн. м3 и представлява 63,4 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84,1% от общия им обем;
  • напояване – 47,7% от общия им обем;
  • енергетика – 71,9% от общия им обем