Речните нива ще продължат да се понижават

06 декември 2017 | 16:31

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН):

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 40 см до + 18 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали, като незначителни повишения вследствие на оттичане са отчетени в долното течение на р. Русенски Лом. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 25 см до + 5 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Стойностите на водните количества на черноморските реки са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 70 см до + 30 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Само нивото на р. Тунджа при Елхово е с отчетено повишение от + 30 см вследствие на оттичане. Тенденцията е в следващите часове и там да започне процес на понижение. Около праговете за средни води са водните количества в по-голямата част от водосбора на р. Марица. Водните количества на реките от водосборите на р. Тунджа и р. Арда, както и на Въча, Чепеларска и Харманлийска (притоци на р. Марица) са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 27 см до + 2 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Водните количества на почти всички реки в басейна са около праговете за високи води, а на р. Мусаленска Бистрица и р. Сушичка (притоци на р. Струма) са над стойностите за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават, като ще останат високи в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор постепенно ще се понижават. От  8 декември (временно) отново ще има незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 декември водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще продължат да се понижават, като в горните течения на основната река и притоците ѝ р. Лефеджа и Росица ще останат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 декември водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават, като в днешния ден все още са възможни повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни тенденцията към понижение на речните нива ще се запази в целия басейн, като вследствие на оттичане ще има повишение в долните течения на р. Тунджа и р. Марица. Водните нива ще се задържат високи.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Тунджа при Елхово е преминало жълтия праг на предупреждение и ще се задържи над него до сутрешните часове на 7 декември.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще продължат да се понижават, но ще останат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

На 7 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 6 декември е 4121,6 млн. м3 и представлява 63,5 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,8 % от общия им обем
  • напояване – 45,6 % от общия им обем
  • енергетика – 74,3 % от общия им обем.