Речните нива ще са без съществени изменения

15 септември 2017 | 16:44

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие нивата на  реките в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -20 см до +20 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и  Съзлийка. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

  • Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +14 см;
  • Черноморски басейн: Регистрирани са понижения от -1;
  • Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +20 см;
  • Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см.

Хидрологична прогноза:  

Дунавски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 16, 17 и 18 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 16, 17 и 18 септември водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира , че  водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 септември  ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива  ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира , че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 16 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.09.2017 г. е 3 840,1 млн. м3 и представлява 59,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80,5% от общия им обем;
  • напояване – 43,2% от общия им обем;
  • енергетика – 68,0% от общия им обем.
    --