Речните нива ще се понижават

21 юни 2017 | 16:37
По данни  и прогнози  на Националния  институт по метеорология и  хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани в Черноморския басейн -  на р. Камчия при с. Гроздьово и на р. Айтоска при с. Камено. Съществени понижения са отчетени в Дунавския басейн -  на р. Осъм при с. Изгрев (с -129 см), р. Джулюница при с. Джулюница (с -53 см) и на р. Росица при гр. Севлиево (с -50 см). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -134 см до +21 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +36 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +30 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -60 см до +11 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 22, 23 и 24 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  речните нива  ще продължат да се понижават. На 22 и 23 юни  в резултат на валежи ще има кратки незначителни повишения в горното течение на основната река при Габрово, както и във водосборите на притоците й – реките Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира , че  водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес  нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На  22 юни  вследствие на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения в реките от целия басейн.  След  23 юни нивата отново ще се понижават или ще останат без значителни изменения. Водните количества ще са под праговете за предупреждение. Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира :  Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за предупреждение. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 22 юни 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.06.2017 г. е 4 630,5 млн. м3 и представлява 71,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 88,4% от общия им обем;
  • напояване – 57,1% от общия им обем;
  • енергетика – 78,9% от общия им обем.