Речните нива ще се понижават

14 август 2017 | 16:06
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в Дунавския басейн, както и в горните течения на реките от Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се понижавали през изминалото денонощие. Без съществено изменение са останали речните нива в Черноморския басейн. В резултат на валежи и оттичане са отчетени повишения в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн с до + 46 см в средното и долното течение на р. Искър при гр. Нови Искър, с до + 20 см във водосборите на родопските притоци на р. Марица – р. Въча и р. Чепеларска, с до + 19 см в горното течение на р. Арда, с до + 11 см в средното и долното течение на р. Струма. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 104 см до + 46 см Черноморски басейн: понижения с до - 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 20 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 28 см до + 11 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане днес все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 15, 16 и 17 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения на водните нива в долното течение на р. Искър до сутрешните часове утре. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 август, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 водните тколичества ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Незначителни колебания са възможни на 15 и 16 август в долните течения на р. Камчия и южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават, като повишения в резултат на оттичане са възможни до 15 август в средното и долното течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: днес речните нива ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите 2-3 дни. Вследствие оттичане ще има повишения в средните и долните течения на р. Места и р. Струма до сутрешните часове на 15 амгуст. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 15 август 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления в  страната Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14 август 2017 г. е 4134,7 млн. м3 и представлява 63, 7 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84, 4% от общия им обем
  • напояване – 47, 9% от общия им обем
  • енергетика – 72, 7% от общия им обем