Речните нива ще се понижават

08 декември 2017 | 16:38

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ :

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили, като вследствие от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани повишения до +14 см във водосбора на р. Искър. Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -22 см до +14 см. Водните количества в долните течения на реките Искър и Вит, както и във водосбора на р. Стара река са около праговете за високи води. Останалите реки в басейна са с водни количества около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие са регистрирани понижения на водните нива в басейна с до -9 см. Стойностите на водните количества на черноморските реки са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили, като вследствие от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани повишения до +12 см във водосбора на р. Марица. Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -38 см до +12 см. Водните количества на реките Тунджа и Арда са около праговете за високи води, а около праговете за средни води са водните количества от водосбора на река Марица.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -20 см до +2 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще запазят тенденцията си към понижение. През нощта на 9 срещу 10 декември и на 10 декември в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в реките от целия басейн. Водните нива в басейна на 11 декември ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива в целия водосбор постепенно ще се понижават. От 10 декември временно ще има незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 9, 10 и 11 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще продължат да се понижават. На 10 декември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в целия водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода 10-12 декември се очакват незначителни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществено изменение. На 10 декември в резултат на валежи, водните нива ще се повишат краткотрайно. На 11 декември нивата на реките ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре тенденцията към понижение на речните нива ще се запази в целия басейн. През нощта на 9-ти срещу 10 декември в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения в реките от целия басейн, като по-съществени ще са във водосбора на р. Въча и в горното течение на р. Арда. На 11 декември речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че според последните симулации водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем няма да премине жълтия праг на внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в целия басейн ще продължат да се понижават. От вечерните часове на 9-ти и през нощта срещу 10 декември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата във водосбора на р. Доспат, в средните и долните течения на реките Места и Струма. На 11 декември речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 9 декември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 08.12.2017 г. е 4 136,0 млн. м3 и представлява 63,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
питейно-битово водоснабдяване – 79,9 % от общия им обем;
напояване – 45,7 % от общия им обем;
енергетика – 74,6 % от общия им обем.