Речните нива ще се понижават

09 февруари 2018 | 16:33

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са без съществени изменения или са се повишили незначително. Регистрираните изменения на водните нива са от -22 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения са регистрирани в горните части на река Луда Камчия. Регистрирани са изменения от -42 см до +24 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие в басейна са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда, родопските притоци на река Марица и горното течение на река Тунджа и старопланинските й притоци. По-съществено повишение от +46 см е регистрирано на река Върбица при сп. Джебел. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -18 см до +30 см. Водните количества на реките Тунджа и Арда са около и под праговете за високи води. Водните количества във водосбора на река Марица са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения са регистрирани по река Места. Регистрираните колебания в басейна са от -12 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 10 февруари срещу 11 февруари и на 11 февруари вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 12 февруари речните нива в басейна ще останат без съшествени изменения или ще се повишат незначително, вследствие на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 10, 11 и 12 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 10 февруари и на 11 февруари в резултат на валежи, а на 12 февруари в резултат на частично снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната част на водосбора (реките Малък Искър и Златна Панега) и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 10, 11 и 12 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 10 срещу 11 февруари и на 11 февруари ще има повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг. На 12 февруари речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 февруари 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения на речните нива в долните части на Бели и Черни Лом и основната река. На 10 февруари речните нива във водосбора ще се понижават. В периода 11-13 февруари вследствие на валежи от дъжд и сняг и последващо частично снеготопене ще има повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи от дъжд, през нощта на 10 февруари срещу 11 февруари и на 11 февруари ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-съществени ще бъдат те в южночерноморските реки. В сутрешните и обедни часове на 11 февруари има вероятност за локални поройни наводнения в долните части от водосбора на реките Камчия, Двойница и във водосборите на южно-черноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 10 февруари и на 11 февруари вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има повишения на речните нива. Съществени ще бъдат те в долното течение на р. Марица и водосборите на притоците й: реките Сазлийка, Харманлийска, Бисерска, Лозенска, долното течение на река Арда, долното течение на река Тунджа и водосбора на река Бяла, където има ниска вероятност за локални поройни наводнения. На 12 февруари речните нива в басейна ще се понижават като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на реките Марица и Тунджа.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водното ниво на р. Тунджа при Елхово към момента се понижава. През следващите 4-5 дни ще остане високо и ще бъде около жълтия праг за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимaние.

Западнобеломорски басейн: Днес и през по-голяма част от утрешния ден речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 10 февруари и на 11 февруари ще има незначително повишение на водните нива, вследствие на валежи от дъжд и сняг в целия басейн. На 12 февруари речните в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения в долните части на реките Струма и Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 февруари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.02.2018 г. е 4 328,0 млн. м3 и представлява 66,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 83,7 % от общия им обем;
  • напояване – 49,9 % от общия им обем;
  • енергетика – 76,0 % от общия им обем.