Речните нива ще се понижават

30 май 2018 | 15:50

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и р. Искър от -51 см до +42 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -7 см до +7 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се са останали без изменение. Регистрирани са понижения с до -4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в  басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица -124/+124 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -13 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Сазлийка при гр. Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -14 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 02.06. в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от река Вит и в планинските части от водосборите на р. Вит и р. Осъм. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на  31.05 и 01, 02.06.2018 г. около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 31.05, 01 и 02.06.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 31.05 и 01, 02 и 03.06.2018 г. над средномногогодишната стойност. В периода от днес до 03.05 речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира: водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира: водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 02.06. в резултата на валежи, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Доспат и р. Места. В останалата част от басейна водните нива в реките ще са без съществени изменения. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 31 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.  Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ: 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.05.2018 г. е 5124,9 млн. м3 и представлява 79% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,5% от общия им обем;
  • напояване – 66,5% от общия им обем;
  • енергетика – 86,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 440,950 млн. м3, което е 88,7 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 320,361 млн. м3, което е 82,6 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 147,764 млн. м3, което 94,3 % от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91,043 млн. м3, което е 64,0 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 251,828 млн. м3, което е 63,0 % от общия му обем.