Речните нива ще се понижават

02 юли 2018 | 16:40

Анализ на хидрологичната обстановка

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили. По-значителни изменения в резултат на валежи и оттичане са регистрирани на р. Искър при с. Ореховица –128 см, р. Вит при с. Биволаре с -51 см, в поречието на р. Осъм с -90/+1 см, р. Янтра с -109/+131 см. Измененията на речните нива в останалата част от басейна са от -48 см до +34 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.  

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили с до -25 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  средни води.  

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижавали. По-значителни колебания са регистрирани в резултата от работата на хидротехнически съоръжения в горното течение на р. Марица и в притоците ѝ р. Тополница и р. Въча (-119/+106 см). Регистрираните водни нива в останалата част от басейна са с колебания от +43 см  до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.  

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения.  Регистрираните изменения в басейна са от -13 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.  

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи ще има във вечерните часове в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм. През нощта срещу 03.07 повишения ще има във водосборите на р. Тимок и р. Тополовец, а в следобедните и вечерни часове на 03.07 в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра и във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 04.07 повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на р. Искър над град Нови Искър и във водосбора на р. Янтра. На 05.07 повишения на речните нива ще има само във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

         В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 02 срещу 03.07.2018 г. във водосборите на р. Тополовец, р. Искър (в притоците от горното течение на р. Искър над яз. Панчарево – р. Черни Искър, р. Планщица, р. Егуля, р. Витошка Бистрица) и в следобедните и вечерни часове на 04.07.2018 г. във водосбора на р. Суха река (Добруджански реки).

                Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 03, 04 и 05.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес 02.07 и утре нива на реките във водосбора ще се понижават. На 04.07 в резултат на валежи ще има повишения на водните нива първо във водосборите на притоците над яз. Искър, а след това и в средното и долно течение на основната река, в резултат на оттичане. На 05.07 водните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества по основната река са над праговете за внимание.

               Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 03, 04 и 05.07.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще са без съществени изменения. На 03 и 04.07 краткотрайни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосбора в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05 и 06.07.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (02.07) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 03 и 05.06, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

               Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 03.07 повишения в резултата на валежи ще има във водосборите на северночерноморските реки (Добруджанските реки, р. Батова, р. Провадийска и р. Камчия). На 04.07 речните нива в басейна ще са без съществени изменения.  В резултат на валежи през деня на 05.07 повишения на водните нива ще има в реките от целия басейн.

                Източнобеломорски басейн: Днес речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, повишения в резултата на валежи ще има горното течение на р. Марица над гр. Пловдив и в горното течение на р. Арда над яз. Кърджали. На 03.07 речните нива в басейна ще се понижават. На 04.07 в следобедните часове повишения ще има в старопланинските притоци на р. Тунджа и р. Марица, в рилските и родопски притоци на р. Марица и във горното течение на р. Арда над яз. Кърджали. На 05.07 по-значителни повишения ще има само в горното течение на р. Арда над яз. Кърджали.

                В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 02.07.2018 г. в Родопските притоци на р. Марица (р. Стара (Пещерска), р. Въча и р. Чепеларска), в следобедните и вечерни часове на 03.07.2018 г. в Родопските притоци на р. Марица (р. Въча и р. Чепеларска) и в следобедните и вечерни часове на 04.07.2018 г. – в горното течение на р. Тунджа над яз. Копринка (р. Тъжа и р. Едровица), във водосбора на р. Марица (в горното течение на р. Стряма и във водосборите на р. Крива, р. Яденица, р. Чепинска) и в горното течение на р. Арда (в притока ѝ р. Черна река).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира: водните нива на р. Марица  при гр. Пловдив се очаква да достигне жълтия праг за предупреждение през нощта на 06 срещу 07.07.2018 г..

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира: водното количество на р. Черна  в Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 03.07.2018 г.

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива има в горните части от водосбора на р. Струма. На 03.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 04.07 в резултата на валежи повишения на нивата ще има в целия басейн, по - значителни ще са те в пиринските притоци на р. Струма и р. Места. На 05.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 02.07.2018 г. в горното течение на р. Струма (в притока ѝ р. Рилска) в притоците на р. Места (р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча), в следобедните и вечерни часове на 03.07.2018 г. в горното течение на р. Струма (в притока ѝ р. Джерман) и в следобедните и вечерни часове на 04.07.2018 г. в горното течение на р. Струма (в притока ѝ р. Елешница) и в горното течение на р. Места (в притоците ѝ р. Черна Места, р. Грамадна и р. Честна).             

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 3 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.07.2018 г. е 5 176,7 млн. м3 и представлява 79,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,2% от общия им обем;
  • напояване – 64,4% от общия им обем;
  • енергетика – 89,5% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 482,952 млн. м3, което е 97,1 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 354,503 млн. м3, което е 91,4 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 133,141 млн. м3, което 85,0 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 81,954 млн. м3, което е 57,6 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 231,240 млн. м3, което е 57,8 % от общия му обем.