Речните нива ще се понижават

11 юли 2018 | 15:34

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили. Повишения са регистрирани главно в долните течения на основните реки в резултат на оттичане. По-значителни повишения на речните нива са отчетени на р. Огоста при с. Бутан с +46 см, на р. Искър при с. Ореховица с +90 см, на р. Вит при с. Биволаре с  +85 см, на р. Осъм при с. Изгрев с +133 см и на р. Янтра при с. Каранци с +42 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано значително изменение на водното ниво на р. Искър при с. Ребърково с -49/+54 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -106 см до +23 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -6 до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при с. Камено е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са: за водосбора на р. Арда в границите на -43/+11 см; за водосбора на р. Марица до -47/+17 см, значително повишение в резултат на валежи е регистрирано на р. Стряма при с. Трилистник - +58 см. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения, са регистрирани в горното течение на р. Марица, на р. Тополница при с. Поибрене и на р. Въча при Девин (в граници от -74 см до +66 см); за водосбора на р. Тунджа - до -8/+4 см. По-значителни са повишенията на речните нива в резултат на валежи и оттичане на р. Мочурица при с. Чарда с до +39 см и на р. Тунджа при Елхово с до +47 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили незначително. Регистрираните колебания на речните нива  в басейна са от -30 до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива са възможни във водосборите на Добруджанските реки в следобедните и вечерни часове на 13.07 и във водосбора на р. Янтра в сутрешните часове на 14.07, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 12, 13 и 14.07.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес речните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията на понижение ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15.07.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива са възможни във водосборите на Северночерноморските реки в следобедните и вечерни часове на 13.07, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Днес все още повишения ще има в долното поречие на р. Марица, в следствие на оттичане. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива са възможни във водосборите на планинските притоци от горното течение на р. Марица в следобедните и вечерни часове на 13.07, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива са възможни в долните части от водосбора на р. Места в следобедните и вечерни часове на 13.07, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 12 юли 2018 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.07.2018  г. е 5 230,3 млн. м3 и представлява 80,6% от сумата на общите им обеми, което с 0,2% повече от предишния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,2% от общия им обем;
  • напояване – 64,9% от общия им обем;
  • енергетика – 90,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 481,850 млн. м3, което е 96,9% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 364,450 млн. м3, което е 94,0% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 135,474 млн. м3, което 86,45% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 81,574 млн. м3, което е 57,4% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 233,00 млн. м3, което е 58,25% от общия му обем.