Речните нива ще се понижават

20 август 2018 | 16:12

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорологя и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Искър от -15 см до +15 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -8 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Вит при с. Търнене е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения на речните нива в басейна са до -3 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от -87 см до +84 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са от -16 см до +24 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водното количества в средното течение на р. Марица е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -11 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Огоста и във водосбора на р. Искър (над яз. Искър, р. Лесновска, р. Малък Искър). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.08.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите 3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните часове днес ще има краткотрайно незначително повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Лесновска и р. Малък Искър и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23.08.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24.08.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес са възможни незначителни повишения на речните нива в старопланински притоци на р. Марица (р. Тополница, р. Луда Яна и р. Стряма). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес са възможни незначителни повишения на речните нива в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.08.2018 г. е 4941,6 млн. м3 и представлява 76,1 % от сумата на общите им обеми, което e 0,8% по-малко в сравнение с сряда 17.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 86,9% от общия им обем;
  • напояване – 61,3% от общия им обем;
  • енергетика – 85,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 419,608 млн. м3, което е 84,39% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 322,398 млн. м3, което е 83,14% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 124,292 млн. м3, което 79,32% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 66,459 млн. м3, което е 46,73% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 214,808 млн. м3, което е 53,70% от общия му обем.