Речните нива ще се понижават

18 юли 2019 | 14:57

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -12 до +28 см; за водосбора на р. Искър от -18 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см, за водосбора на р. Осъм от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -19 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -18 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор р.Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -42/+42 см, р. Въча при гр. Девин с -87/+48см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -20 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 до +5 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните течения на реките западно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.07.2019 ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.07) и в следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21, 22 и 23.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (18.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (18.07) и в следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части от водосбора на р. Марица (над гр. Белово) и на Старопланинските ѝ притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (18.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в притоците в горното течение на р. Места (р. Черна Места, р. Бяла Места, р. Грамадна, р. Белишка) и в притоците на р. Струма (р. Елешница, р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица, р. Стара река, р. Сушицка). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 19 юли 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.07.2019 г. е 4 345,6 млн. м3, представлява 67,0% от сумата на общите им обеми и е с 0,1% по-малко от обема на 17.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,1% от общия им обем;
  • напояване – 52,8% от общия им обем;
  • енергетика – 75,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 348,657 млн. м3, което е 70,12% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 261,189 млн. м3, което е 67,36% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 98,207 млн. м3, което е 62,67 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 89,115 млн. м3, което е 62,66% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 188,098 млн. м3, което е 47,02% от общия му обем.