Речните нива ще се понижават или ще останат без изменения

02 май 2017 | 17:10
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни колебания (от -40 см до +62 см) вследствие на оттичане са отчетени в Дунавския басейн в долните течения на реките Вит и Осъм. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано повишение от +79 см на р. Въча при хидрометричен пункт - гр. Девин, м. Забрал (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -40 см до +62 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -5 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +79 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +8 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в следобедните и вечерни часове на 5 и 6 май се очакват повишения на водните нива във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 3, 4 и 5 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 5 май в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на  реките Владайска, Лесновска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 3, 4 и 5 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 6 и през деня 0в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в горните течения на реките Факийска и Велека, както и във водосбора на р. Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни на 5 и 6 май във водосборите на реките : Тунджа -горното и средното течение, Марица - в горното и средното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци и на Арда -в горното и средното й течение. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. Вследствие на валежи са възможни повишения на водните нива на 5 и 6 май във водосборите на реките Места и Струма. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. На 3 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2 май е 4 298,3 млн. куб. м и представлява 66,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 82,1% от общия им обем;
  • напояване – 56,0% от общия им обем;
  • енергетика – 70,4% от общия им обем.