Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

12 април 2017 | 16:44

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества при отделни хидрометрични станции в Дунавския и Черноморския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +23 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните течения на реките Лом, Огоста, Искър и Осъм.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 13, 14 и 15 април ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще са без съществени изменения и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 13, 14 и 15 април водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 15 април водните нива в Южночерноморските реки ще се повишават незначително в резултат на очаквани валежи от дъжд.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Само в горното течение на р. Арда са възможни незначителни повишения на нивата вследствие на валежи от дъжд. На 15 април са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Тунджа (в долното течение), Марица (в горното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци) и Арда (целия водосбор).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения ще има само във водосбора на река Места на 13 и 14 април. На 15 април незначителни повишения се очакват в реките от целия водосбор.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 13 април 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.04.2017 г. е 4 129,8 млн. м3 и представлява 63,6 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 80,0 от общия им обем; • напояване – 54,7% от общия им обем; • енергетика – 66,8% от общия им обем.