Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

20 декември 2017 | 16:15

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата са от -24 см до +4 см. Водните количества в средните и долните течения на реките Лом, Огоста, Искър, Вит и в горното течение на река Янтра са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива на почти всички реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата са от -110 см до +4 см. Водните количества на северно-черноморските реки са под праговете за средни води, а на южно-черноморските река Факийска река при с. Зидарово и река Ропотамо при с. Веселие са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Незначителни повишения в резултат на оттичане са отчетени в долните течения на реките Тунджа и Марица и във водосбора на река Арда. Регистрираните изменения на речните нива са от -13 см до +10 см. Около прага за високи води са водните количества на река Въча при Девин и река Харманлийска при Харманли (притоци на река Марица), на река Арда при Рудозем и във водосбора на притока й река Върбица. В останалата част от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -13 см до +5 см. Водните количества в средното течение на река Струма са около праговете за високи води. Под праговете за средни води са водните количества в останалите водосбори в басейна.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на оттичане все още ще има повишения на водните нива в долните течения на реките Тунджа и Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще са под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество ще е под прага за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 декември 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.12.2017 г. е 4 184,3 млн. м3 и представлява 64,5% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,6% от общия им обем;
напояване – 46,6% от общия им обем;
енергетика – 75,3% от общия им обем.