Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

22 декември 2017 | 14:58

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата са от -14 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на река Вит и в горното на река Янтра.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на всички реки в басейна са се задържали без съществени изменения. Регистрирани са изменения на нивата от -2 см до +8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрирани са изменения на нивата от -10 см до +5 см, като резултат на работата на хидротехническо съоръжение е отчетено повишение от +84 см на река Въча при Девин, м. Забрал. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Арда при Рудозем, чието водно количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на нивата от -6 см до +8 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Елешница при с. Ваксево, чието водно количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От понеделник в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните течения на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От понеделник в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни незначителни повишения: в горното течение на река Тунджа; във водосборите на родопските притоци на река Марица; във водосбора на река Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще са под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество ще е под прага за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От понеделник в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 23 декември 2017 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.12.2017 г. е 4 172,8 млн. м3 и представлява 64,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,6% от общия им обем;
напояване – 46,7% от общия им обем;
енергетика – 74,9% от общия им обем.