Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

03 януари 2018 | 15:49

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са с регистрирани колебания от -10 см до +5 см. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения с до +20 см във водосборите на реките Огоста и Искър. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Вит при с. Търнене и река Янтра при Габрово, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменение, като са регистрирани колебания от -26 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Камчия при с. Бероново и река Факийска река при с. Зидарово, чиито водни количества са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижавали. Регистрираните колебания са от -24 см до +5 см. Поради работата на хидротехническо съоръжение е отчетено повишение с +81 см на река Въча при Девин, м. Забрал. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на: река Тунджа при Елхово, в горното течение на река Арда и по притока ѝ река Върбица при сп. Джебел, чиито водни количества са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -12 см до +10 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни незначителни повишения в резултат на валежи от дъжд ще има утре във водосборите на реките Огоста, Искър и Вит. На 5 и 6 януари водните нива ще останат без съществени колебания. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 4, 5 и 6 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 - 4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни незначителни повишения са възможни на 4 януари в горните течения на река Арда и притоците й - реките Върбица и Крумовица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Западнобеломорски басейн: Днес и утре вследствие на валежи от дъжд ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора на реките Струма. На 5 и 6 януари водните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 4 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.01.2018 г. е 4 259,0 млн. м3 и представлява 65,6 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 81,5 % от общия им обем;
• напояване – 47,4 % от общия им обем;
• енергетика – 76,7 % от общия им обем.