Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

11 юни 2018 | 16:23

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен от НИМХ – БАН на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на  НИМХ:

Дунавски басейн: През  последното денонощие в нивата на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане са регистрирани колебания в долното течение на р. Искър и във водосбора на реките Вит и Осъм от -32см до +32 см.  Регистрираните колебания на нивата на реките  в останалата част от басейна са от -9 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: Речните нива през последното денонощие са се понижили с до -2 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Водните нива на реките в  басейна през последното денонощие,  са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане във водосбора на р. Луда Яна и р. Тополница са регистрирани колебания от -109 см. до +38см.  В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани значителни изменения  в горното течение на р. Марица -127/+123 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -26 см до +17 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  Нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +8 см. Краткотрайно повишение с до +14 см. е регистрирано в долното течение на р. Струма при гр. Кресна. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Джерман са около праговете за високи води.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес  и през следващите два дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без изменение.  В резултат на валежи в следобедните и вечерните часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в старопланинските водосбори по реките западно от р. Искър.  На 14 юни  вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра - по-значителни е възможно да са повишенията в сутрешните и обедни часове във водосборите на р. Огоста и в долното течение на реките Искър,  Вит и Осъм.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават, повишения ще има само в средното и долното течение на основната река, вследствие на оттичане. На 13 и 14 юни ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения ще има  във водосбора на: над яз. Панчарево, р. Владайска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на  12, 13 и 14  юни  водните  количества  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира , че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 юни  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите два дни нивата на реките  в басейна ще останат без съществени изменения.  В следобедните и вечерни часове в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосбора. На 14 юни в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива - главно в родопските и старопланинските притоци на р. Марица, в горните части от водосбора на р. Тунджа и в горните части на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че  водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Струма, както и в рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма. В сутрешните и обедни часове на 14 юни в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива, главно в горните части от водосбора на р. Струма. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

  

За 12 юни 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.06.2018 г. е 5 069,7 млн. м3 и представлява 78,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,9% от общия им обем;
  • напояване – 65,2% от общия им обем;
  • енергетика – 85,8% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

 

  • Язовир „Кърджали“ – 445,165 млн. м3, което е 89,5 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 319,091 млн. м3, което е 82,3 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 136,584 млн. м3, което 87,2 % от общия му обем

 

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 82,796 млн. м3, което е 58,2 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 242,476 млн. м3, което е 60,6 % от общия му обем.

На язовир „Цанков камък“ от 4 юни е започнал планиран ремонт на МВЕЦ, осигуряващ минимално допустимия отток в реката след язовира.  Ремонтът е планиран за първата десетдневка на юни. За периода на ремонта ще се изпускат енергийно непреработени водни обеми през байпасната връзка на централата, за да не се наруши екологичното равновесие в руслото на реката.

 От 4 юни  са започнали и планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът е планиран да продължи през целия месец юни.