Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

16 април 2019 | 15:36

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без изменение. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +1 см; за водосбора на р. Искър от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -31 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -13 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -10 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижaвали. В резултат на оттичане се е повишило нивото на р. Факийска в долното течение с 22 см. В останалата част на бaсейна измененията на речните нива са от -18 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -76 см до +7 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча (от -116 см до +120 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществено изменение. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -6 см до +1 см, а за водосбора на р. Струма от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (16.04) и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения. В следствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в реките от планинските водосбори. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (16.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (16.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.04.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (16.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения. На 18 и 19.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в планинските части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.04) и през следващите три дни речните нива от басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения. На 18.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира: водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира: водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (16.04) и през следващите три дни речните нива от басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения. В следствие на валежи са възможни несъществени и краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.04.2019 г. е 4 231,6 млн. м3, представлява 65,2 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,4% повече от обема на 15.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,7 % от общия им обем;
  • напояване – 52,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 72,7 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 390,501 млн. м3, което е 78,53 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 313,785 млн. м3, което е 80,92 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 140,959 млн. м3, което 89,95 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 81,498 млн. м3, което е 57,31 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,396 млн. м3, което е 43,85 % от общия му обем.