Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

07 май 2019 | 15:49

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста с от -9 см до +20 см; за водосбора на р. Искър -18 см до +25 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +16 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +30 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +28 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +9 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в средното течение на р. Искър (от -40 см до +43 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Искър при с. Бели Искър, Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Бели Вит при гр. Тетевен, Осъм при гр. Троян и Росица при гр. Севлиево.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води, единствено на р. Луда Камчия при с. Бероново водното количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +18 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +16 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Въча от -75 см до +75 см.). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Тунджа при гр. Павел баня и Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили или са останали без изменение. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +3 см, а за водосбора на р. Струма от -11 см до +18 см.). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Струма при гр. Перник и Места при м. Момина кула и гр. Хаджидимово.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи в периода 9-10.05 са възможни незначителни повишения на нивата в реките от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес(07.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (07.05) повишения на речните нива ще има в средното и долното течение на основната река.През следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 08, 09 и 10.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (07.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се повишат незначително. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.05) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10.05 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.05) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 10.05 в резултат на валежи краткотрайни повишения на водните нива ще има в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.05) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

            На 8 май 2019 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.05.2019 г. е 4 347,5 млн. м3, представлява 67,0% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% повече от обема на 03.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,1 % от общия им обем;
  • напояване – 53,1% от общия им обем;
  • енергетика – 75,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 394,446 млн. м3, което е 79,30% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 311,525 млн. м3, което е 80,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 111,918 млн. м3, което 71,4% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91,724 млн. м3, което е 64,50% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,924 млн. м3, което е 44,00% от общия му обем.