Речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения

19 юни 2018 | 16:35

 

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни изменения са отчетени на р. Огоста при с. Бутан (-11/+44 см), р. Батулия при с. Батулия (-25/+71 см), р. Искър при гр. Нови Искър(-121/+146 см) и при с. Ребърково (-19/+90 см), р. Голяма река при гр. Стражица  (-25/+41 см), р. Янтра при  Габрово (-18/+43 см) и при  Велико Търново (-6/+35 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -38 см до +29 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: Речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн:  Нивата на реките през последното денонощие  са се повишили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча (-79/+78 см) и в горното течение на р. Марица (от -116 до +122 см). По-значителни колебания в резултат на валежи са отчетени във водосбора на р. Арда от -32 см до +31 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -21 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Само водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи, през деня повишения  на речните нива ще има в реките западно от р. Огоста. Повишения на нивата ще има и в долните части на основните реки от басейна, в резултат на оттичане. През следващите три дни водните нива в реките ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 22 юни, в резултат на валежи  в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните  количества на 20, 21 и 22 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения .  В следствие на оттичане, повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на основната река. На 22 юни в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите на: р. Лесновска, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 20, 21 и 22 юни, водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение ще има незначителни повишения на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 юни  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите три  дни нивата във водосбора ще се понижават или ще са без съществени изменения .  На 19 и 20 юни ще има повишения в долните части на р. Черни Лом, вследствие оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 21юни в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в планинските притоци от горното течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн Днес и през следващите два дни, речните нива  ще са без съществени изменения.  В следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Джерман, р. Рилска, р. Санданска Бистрица, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица (притоци на р. Струма). На 22 юни речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 20 юни 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.06.2018 г. е 5 042,1 млн. м3 и представлява 77,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,2% от общия им обем;
  • напояване – 64,4% от общия им обем;
  • енергетика – 85,7% от общия им обем.

 Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:
  • Язовир „Кърджали“ – 452,593 млн. м3, което е 91,0 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 317,065 млн. м3, което е 81,8 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 130,572 млн. м3, което 83,3 % от общия му обем.
  1. 2. Каскада „Горна Тунджа“:
  • Язовир „Копринка“ 80,143 млн. м3, което е 56,4 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 236,0400 млн. м3, което е 59,0 % от общия му обем.

Извършват се планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът ще продължи през целия месец юни.