Речните нива ще се повишат незначително

22 февруари 2018 | 15:21

Днес, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива, през следващите дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили. По-значително повишение е регистрирано на река Камчия при с. Гроздьово с +22 см и на река Факийска при с. Зидарово с +30 см. Регистрираните изменения на останалите наблюдавани пунктове са с до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. По-значителни колебания са отчетени в горното и средно течение на река Марица от -23 см до +18 см, в резултат на работа на хидротехнически съоражения. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -9 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -16 см до +6 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес, вследствие на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на река Русенски Лом и добружанските реки. През следващите три дни водните нива в басейна, ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като днес в следствие на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 февруари 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4  дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се повишават, вследствие на валежи от дъжд. На 23, 24 и 25 февруари водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в средните и долните части от водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда и Бяла. На 23, 24 и 24 февруари речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части от водосборите на реките Струма и Места. На 23 и 24 февруари водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения.  На 25 февруари, вследствие на валежи от дъжд и сняг, са възможни краткотрайни и незначителни повишения в долните части от водосбора на река Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 23 февруари 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.02.2018 г. е 4 532,6 млн. м3 и представлява 69,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 85,2 % от общия им обем;
  • напояване – 53,3 % от общия им обем;
  • енергетика – 79,2 % от общия им обем.