Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

28 март 2018 | 16:40

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили вследствие на интензивно снеготопене и валежи или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания в басейна са от - 53 см до + 52 см. По-значителни са повишенията по р. Искър и в долните течения на р. Осъм и р. Русенски лом. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част са се понижили през последното денонощие. Регистрираните повишения са с до - 67 см до + 14 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили в по-голямата част от басейна. Незначителни повишения са регистрирани в  средното течение на р. Марица, по р. Сазлийка и в долното течение на р.Тунджа. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 139 см до + 19 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива във водосбора на р. Места са се понижили, а в по-голяма част от водосбора на р. Струма са се повишили. Регистрираните  колебания  в басейна са от - 32 см до + 25 см. По-значително изменения е регистрирано на р. Струма при гр. Перник от - 32 см до + 22 см.  Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн речните нива днес ще са високи и ще се задържат високи и през следващите два дни в резултат на снеготопене.  На 28, 29 и 30 март ще има повишения на водните нива на р. Искър и реките западно от нея в резултат на интензивно снеготопене.  На 29, 30 и 31 март водните нива на реките на изток от р. Искър ще започнат да се понижават. В периода 29-31 март ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи. В долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 31 март речните нива в целия басейн ще се понижават. От 1 април в резултат на валежи ще има отново краткотрайно повишение на речните нива в басейна. Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o      Днес във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, долното течение на Огоста, Скът (приток на р. Огоста),  Владайска, Малък Искър, Гостиля и Златна Панега (водосбор Искър), горното и средното течение на реките Вит, Осъм, Росица, Джулюница и Лефеджа (воодосбор Янтра), Бели Лом (водосбор Русенски Лом), Добруджанските реки.

o      Утре – в горните течения на реките Видбол, Войнишка, Арчар, Огоста (притоците й Шугавица, Ботуня), Скът, Малък Искър, Вит, Осъм, Росица.

o     През деня на 30 март – във водосбора на р. Видбол, в горното течение на реките Лом, Владайска (приток на р. Искър), горното течение на Вит, горното течение на Янтра и притоците й Джулюница и Лефеджа, добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива на реките в целия водосбор ще се повишават в резултат на интензивно снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на 28 в резултат на снеготопене на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ (под яз. „Искър“), реките Владайска,  Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля и на 30 март в резултат на интензивно снеготопене на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Владайска, Батулийска, Искрецка. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 28-30 март главно в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат на 29 и 30 март около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес ще започне процес на понижение на речните нива, като в следствие на снеготопене все още са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора, главно във водосбора на реките Росица и Видима. Водните нива във водосбора ще останат високи. Водните количества в по-голяма част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание, само в горното течение на основната река при гр. Габрово ще бъдат около жълтия праг за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 29, 30 и 31 март и на 1 април, водните количества  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на снеготопене. В периода до вечерните часове на 30 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива –  първоначално в средните и горни части от водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на р. Русенски Лом до ранните сутрешни часове на 30 март. В периода от следобедните часове на 1 април до сутрешните часове на 4 април се очакват нови повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества в долните части на водосбора ще бъдат около и над праговете за внимание.

Черноморски басейн: в резултат на висока почвена влажност и валежи днес ще има повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Провадийска река, р. Камчия и южночерноморските реки. На 29,30 и 31 март водните нива на реките в басейна ще се понижават, като в долните течения на основните реки в периода 28-29 март още ще има значителни повишения, вследствие на оттичане. В резултат на валежи от 1 април ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат високи. Днес в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Арда и в долното течение на реките Марица и Тунджа. От утре ще започне плавен процес на понижение на водните нива, като повишения ще има в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В резултат на валежи от 1 април ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и снеготопене има вероятност за поройни наводнения днес във водосборите на реките Бисерска (приток в долното течение на р. Марица), Синаповска (приток в долното течение на р. Тунджа).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-          Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово е преминало над оранжевия праг за внимание, като се очаква да започне процес на понижение през следващите дни

-          Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е над оранжевия праг за внимание и ще се задържи над него до вечерните часове днес

-          Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е над жълтия праг за внимание и ще се задържи над него и през следващите дни

-          Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над оранжевия праг за предупреждение и ще се задържи над него и през следващите дни

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес  и утре все още ще има покачване на водните нива на реките в целия басейн в резултат на снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на речните нива в средните и долни части от водосбора на р. Струма и в притоците ѝ р. Лебница и р. Струмешница. От утре ще започне процес на задържане или плавно понижение на речните нива в басейна, но от 1 април в резултат на валежи ще има краткотрайно повишение на речните нива в басейна.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o   Днес в горното течение на р. Струма и притока й р. Трекленска.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 29 март 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28. 03. 2018 г. е 5304,4 млн. м3 и представлява 81,7 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 91,2 % от общия им обем
  • напояване – 68,6% от общия им обем
  • енергетика – 89,8% от общия им обем

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 498,516 млн. м3, което е 100,3 % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 379,744 млн. м3, което е 97,9 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 185,064 млн. м3, което 118,1 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 104,624 млн. м3, което е 73,6 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ 235,5600млн. м3, което е 58,90 % от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Студен кладенец“, Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Малко Шарково“ и „Георги Трайков“. Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно наличната към 28 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Ивайловград“, „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Пчелина“ и „Ахелой“.

Яз. „Тича“ прелива с 29,6 м3/сек, през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ.

Яз. „Ивайловград“ прелива с около 209 м3/сек и през ВЕЦ се преработват по 276 м3/сек; яз. „Кърджали“ прелива с 1,83 м3/сек; яз. „Камчия“ прелива с 55,0 м3/сек,  язовир „Йовковци“ освобождава 4,0 м3/сек и прелива с 7,584 м3/сек; язовир „Боровица“ прелива с 10,97 м3/сек; язовир „Ясна поляна“ прелива с 12,5м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек; яз. „Ахелой“- прелива с 1,87 м3/сек, изпуска се с 3,6 м3/сек.

Яз. ,,Георги Трайков“контролирано изпускане през ОИ – 49 м3/сек, включително през ВЕЦ, не прелива, има свободен обем;  яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива.

Яз. „Порой“ се изпуска се с 2,8 м3/сек, яз. Студена изпуска по 1,8 м3/сек, яз. „Съединение“ – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек, яз. „Бели Лом“ - контролирано се изпускат 1,5 м³/сек, „Малко Шарково“ изпуска по 11,0м3/сек. Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

На територията на БДДР няма проблеми и критични ситуации по общински язовири на територията на БДДР. Контролирано се изпускат или преливат язовирите „Кайлъка” - с 0,210 м3/сек „Тотлебенов вал” - с 0,390 м3/ сек (област Плевен), „ Бойка“ (община Бяла, област Русе) - контролирано се изпускат 1,5 m³/s. „Баниска“ (община Бяла, област Русе) - контролирано се изпускат до 3,50 m³/s.  „Бели Лом“ (област Търговище) – контролирано се изпускат 1,5 m³/s., „Желязковец“ (община Самуил, област Разград) - контролирано се изпускат 0,30 m³/s;  ”Рогозен 1” в с. Хайредин, община Хайредин, „Гарвански геран”, „Братковец” „Езерска падина“в община Борован, „Бързина“ в община Хайредин, „Лесура“ в община Криводол, „Три кладенци“ и „Девене“ в община Враца, ,,Върбовец“ (с. Горна Ковачица, община Чипровци), яз. „Смирненски“, яз. „Липница“, яз. „Ковачица“, яз. „Липненска река“, (с. Липен, община Монтана). Яз,,Ошане“ е с отворен ОИ, прелива през КПР с 80 л./сек. Яз.,,Божурица“ е с отворен ОИ, прелива през КПР с 500л./сек., Яз. ,,Извор махала“ е отворен ОИ, Яз.,,Градинарски“ е отворен ОИ, яз.,,Дъбравка“ е с отворен ОИ, яз.,,Гюргич‘‘ е отворен е основния изпускател на язовира. Яз. „Кончовец” 1 прелива през КПР с  8 см., не работи ОИ. Яз. „Кончовец2“ прелива през КПР с 5 см, отворен е ОИ на язовира. Яз,,Дарков дол“ е отворен ОИ, прелива през преливник под 1см. Яз. „Манастирски дол“ прелива през преливник,не работи ОИ. Яз. „Медовница 2“ прелива с около 5-6 см. над КПР, не работи ОИ.

Река Дунав:

По данни от ИАППД – Русе на 28.03.2018 г. нивото на реката се понижава от - 25 см до -7 см в участъка от Ново село до Оряхово спрямо нивото от вчера. В останалата част от българския участък са регистрирани повишения от + 1 до + 5 см. спрямо нивото от предходния ден. При Свищов нивото е без изменение. Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

По поречието на р. Янтра:

Река Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната  територия), при мост на път Ценово - с. Караманово-с. Вардим (N 43° 34' 34" и E 25° 31' 18") е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Причина са високите водни стоежи вследствие валеж, намалена проводимост на р. Студена, непочистени крайпътни канавки. Участъкът се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД. Има изградени земнонасипни диги от двете страни по реката и отводнителни канали в земеделските земи, които частично изпълняват функциите си. Проблемът е идентифициран в минал период при извършени огледи. Предприемани са само единични дейности с малък обхват на почистване в района на моста и около пътното платно. Има наблюдение от страна община Ценово. Предприети са действия от страна на РД ПБЗН и от областния управител на Русе. Към момента р. Студена се е прибрала в леглото си. Земеделските земи остават наводнени, поради нефункциониращи отводнителни канали. Завишението на оттока на реките от басейна на р. Янтра е вследствие основно на снеготопене. Наблюдава се намаление на оттока на р. Янтра по цялото течение спрямо вчерашните данни. Налице е и подприщване на водното течение на реката от устието при с. Кривина до около 5 км срещу течението, поради високите нива на р. Дунав.

По поречието на р. Русенски Лом:

Речните нива във водосбора на река Русенски Лом продължават да се повишават. Извършен е превантивен контрол с цел състоянието и проводимостта на речните легла и критичните участъци по водосбора на река Русенски Лом и притоците и  Бели Лом, Мали Лом, Черни Лом и Баниски Лом, преминаващи през урбанизираните и извън урбанизирание територии на населените места на Община Русе, Община Иваново и Община Две Могили. Повишено е нивото на река Русенски Лом при устието и с река Дунав, вследствие на високите водни стоежи на река Дунав и интензивното снеготопене през последните дни. Регистрирани са повишения на река Русенски Лом в кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“ и с. Басарбово община Русе. Реката протича в границите на коригираните участъци.  Все още има разливи извън речното легло в с. Красен, като те са в най-ниските части на селото попадащи в регулацията и извън регулацията. Залята е най-близко стоящата до реката къща и прилежащи дворове. През последното денонощие има нови повишения на реката като е залята и централната част на селото, до моста. На територията на община Иваново нивото на река Черни Лом преминаваща през селата Божичен, Кошов, Табачка и Червен  са се повишили или са в застой и няма разливи в урбанизираните територии. Все още остава разлива на река Русенски Лом между селата Божичен и Красен, приблизително около 50 декара, попадащи извън урбанизираната територия. При вливането на реките Мали Лом в Бели Лом в участък с. Нисово водното  нивото на реките са повишени през последното денонощие. Участъкът не е коригиран. На територията на Община Две могили, при вливането на реките Баниски Лом в Черни Лом в участък мост с. Широково през последното денонощие е регистрирано ново покачване. Реките протичат в границите на коригираните участъци. Във водосбора на притоците на река Бели Лом, река Черни Лом и река Мали Лом са повишени, като остават високи вследствие на отичане. По информация на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав е повишено нивото на река Черни Лом в горното и течение в района на с. Априлово, община Попово. Не са постъпвали данни  за разливи, аварийни ситуации и критични участъци.

По поречията на Огоста и западно от Огоста няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации. Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката е с воден стоеж 180 см. (повишение с 10 см спрямо нивото от 26 март).

На територията на БДЧР преливат през преливника и/или се изпускат язовирите „Ново Паничарево”, „Камено“, „Трояново“, „До селото“ , „Овошна градина“, „Кокичена могила“, „Чанаджик – 2 и 3“, „Курбара дере“, яз. „Погребите“, яз. „Дермен дере“, „Василева курия“, „Порурнашка“, „Хаджи Яне“, „Вресово“, „Ябълчево“, „Чукарка“, „ПС“, „Синята вода“, „Веселие“, „Росенец“, „Студената вода“, „Крушево“, „Картелка“, „Детелина“, „Барган“, яз. „Кълново“, яз. ,,Долни чифлик“ и ,,Горен чифлик“, ,,Елешница“,  яз. ,,Снежина“, „Нови Пазар 1“, „Съединение“, „Овчарово“, „Вардун“, „Поляница“, „Руец“, „Красноселци“, „Каменна чешма“. Езеро Вая е с ниво почти на предела,  към момента не прелива, под наблюдение е.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации, данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Река Средецка има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., коригиран участък. Към момента разлива намаля своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката , а др. час в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. „Мандра“, р. Русокастренска – вчера следобед запаса между водно ниво и дига е било 1, 40 м.

Нивото на река Камчия при местността Пода, община Аврен е с 1 м.  свободен отвор под моста, няма критични ситуации, осигурено е свободно течение, водата е в коритото, с тенденция за понижение.

Реките Провадийска и Ана дере на територията на област Варна са били вчера с леко повишение на нивото, но в момента са в речните легла, с тенденция за понижение.

Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане. Р. Камчия и р. Врана са в кюнето. Вчера след 13 ч. река Велека е излязла от коритото си и за известно време пътя Ахтопол-Синеморец е бил затворен, днес реката се е прибрала в коритото си, пътя е проходим.

На територията на БДИБР в община Свиленград се изпускат или преливат 5 язовира: „Младиново 1”, „Младиново 2”, „Дерин дере“, „Джемер ъгъл“. Обстановката в община Елхово е усложнена в следствие повишаване на нивото на р. Тунджа. Регистрирано е ново повишение на река Тунджа при Елхово с 3 см от предходния ден и тази сутрин е на 385 см. Река Марица при Свиленград задържа нивото си от предходните дни.

На територията на БДЗБР няма постъпили сигнали за  критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения,  засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма подадена информация за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите. Продължава контролирано освобождаване на обем от яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 5 м³/сек.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 11 см до + 28 см. По-значително изменения е регистрирано на р. Струма при гр. Перник от - 29 см до + 53 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.