Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

26 март 2018 | 16:38

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания в басейна са от - 28 см до + 67 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са над праговете за високи води, само в горното течение на р. Вит водните количества са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 20 см до + 29 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения в граници от - 43 см до + 33 см. По-значителни повишения на водните нива, вследствие на валежи и снеготопене са регистрирани във водосбора на р. Арда в притоците ѝ р. Върбица с + 52 см и р. Крумовица с + 154 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие.  Регистрираните  колебания  в басейна са от - 10 см до + 27 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн, вследствие на валежи и снеготопене, днес водните нива на реките разположени източно от р. Осъм ще се повишават значително. От следобедните часове днес и на 27 март, вследствие на интензивно снеготопене и валежи от дъжд, ще започне процес на повишаване на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките разположени на изток от р. Вит. На 28 март речните нива в басейна ще са високи и все още ще се повишават вследствие на снеготопене и оттичане. На 29 ще започне процес на понижение или задържане на водните нива в реките източно от р. Искър, а в останалата част от басейна, все още ще има значителни повишения в резултат на снеготопене и оттичане. В периода до 31 март ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи (*). В долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o   Днес през денявъв водосборите на р. Янтра (в притоците ѝ Джулюница и Лефеджа), р. Русенски Лом и добруджанските реки

o   През деня на 27 мартвъв долните части от водосборите на реките Искър и Вит и във водосборите на реките западно от р. Лом

o   През деня на 28 март – във водосборите на реките западно от р. Янтра и във водосбора на притока й Росица

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се повишават в резултат на валежи от дъжд и по–интензивно снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на 26, 27 и 28 март на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ (под яз. „Искър“), реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 26-30 март главно в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се повишават в резултат на валежи и снеготопене. Водното количество на р. Голяма река при Стражица е преминало над жълтия праг за внимание, водните количества в останалата част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес главно в средните и горни части от водосбора и от следобедните часове и в долните части на р. Черни и Бели Лом и в основната река ще започнат повишения на речните нива, вследствие на снеготопене и валежи. Тенденцията към повишение на речните нива ще се запази до 28 март. В периода от вечерните часове уутре до сутрешните часове на 29 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. От вечерните часове на 28 март ще започне процес на понижение на речните нива: отначало в средните и горни части на водосбора, най-късно, през нощта на 29 срещу 30 март и в долните части на р. Русенски Лом. Водните количества във водосбора ще бъдат под прага за внимание с изключение на основната река, където те ще бъдат около жълтия праг за предупреждение.

Черноморски басейн: нивата в басейна днес ще се повишат, вследствие на валежи от дъжд и снеготопене. Значителни ще са повишенията във водосборите на южночерноморските реки и във водосборите на Провадийска река и р. Камчия. На 27 март ще има повишения в долните течения на основните реки от басейна, в резултат на оттичане. Във вечерните часове на 27 март ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки, вследствие на валежи. От 28 март ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като все още повишения ще има в долните части на основните реки. Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o   Днесвъв водосборите на реките Камчия, Айтоска, Русокастренска и  Средецка

o   Днес – във водосбора на р. Караагач

Източнобеломорски басейн: значителни повишения на речните нива ще има днес в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица, в долните части от водосбора на р. Марица след вливането на р. Банска, и в притоците ѝ р. Сазлийка и р. Харманлийска река, както и в целите водосбори на реките Арда и Бяла. В следобедните и вечерни часове днес са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на старопланинските и родопските притоци на Марица и Тунджа, вследствие на снеготопене и валежи. В следобедните и вечерни часове на 27 март, в резултат на валежи и снеготопене се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на старопланинските и родопските притоци на р. Марица и р. Тунджа и водосбора на р. Арда. От 28 и на 29 март речните нива ще се задържат високи, като ще започне плавен процес на понижение на водните нива, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки, вследствие оттичане. Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o   През деня днесвъв средните и долни части от водосбора на р. Тунджа (и притока ѝ р. Мочурица), във долните части от водосбора на река Марица в притоците ѝ Мартинска, Арпадере, Юручка, Сазлийка, Харманлийска река, Бисерска, Лозенска, както и във водосбора на Върбица и Крумовица (притоци на р. Арда).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-        Водното ниво на Марица при Пловдив ще бъде около жълтия праг за предупреждение на 29 март

-        Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово е преминало над жълтия праг и през следващите дни ще остане над него

-        Водното ниво на р. Марица при Свиленград ще достигне жълтия праг във вечерните часове на 28 март

-        Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда плавно се понижава. До 29 март водното ниво ще остане над жълтия праг

-        Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол ще се задържи над жълтия праг и през следващите пет дни

-       Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над оранжевия праг за предупреждение вече е в процес на плавно понижение. Очаква се водното ниво да се задържи около и над оранжевия праг и през следващите пет дни.

 

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:

-        Водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг в следобедните и вечерните часове днес

-        Водното количество на р. Елховска при Рудозем ще премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове утре

-        Водното количество на р. Арда при с. Долно Черковище ще премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 27 март

-        Според последните симулации водното количество на р. Върбица при Златоград няма да достигне жълтия праг за внимание

-         Водното количество на р. Елбасан дере при Крумовград има вероятност да достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на утрешния ден

Западнобеломорски басейн: днес и утре водните нива в целия басейн ще се повишават в резултата на снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни ще са повишенията на речните нива във водосбора на р. Струма. От 28 ще започне процес на плавно понижение на речните нива, като до 30 март ще останат високи, вследствие на продължаващо снеготопене (*). Повишения на водните нива ще има в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o   Утре през деняв средните части от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Пиринска Бистрица

o   През деня на 28 март – в горните части от водосбор на р. Струма

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

(*) - прогнозата за по дългия период е от европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS).

За 27 март 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.03.2018 г. е 5195,7 млн. м3 и представлява 80% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,6 % от общия им обем
  • напояване – 67,1% от общия им обем
  • енергетика – 88,2% от общия им обем.

Поради големия приток, с изменение на месечния график за използване на водите от комплексни и значими язовири, са разрешени допълнителни водни обеми за електропроизводство от язовирите, както следва:  язовир “Белмекен” допълнително 5млн.м3, яз. „Цанков камък“ допълнително 50,00млн.м3, и яз. „Въча“ допълнително 35,00млн.м3. За язовир „Доспат“ е поставено условие, обемът на язовира да не надвишава 440,00 млн. м3, като поддържането на определеният обем да се извършва чрез допълнителна работа на ВЕЦ и/или чрез регулиране на притока от събирателните деривации и водохващанията от тях.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 490,226 млн. м3, което е 98,6% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 381,675 млн. м3, което е 98,4 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 153,247 млн. м3, което е 97,8 % от общия му обем

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 99,991 млн. м3, което е 70,30 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 229,1600 млн. м3, което е 57,30 % от общия му обем

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Среченски бара“,  „Кричим“, „Розов кладенец“. Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 26 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“ и „Ахелой“.

Яз. „Тича“ прелива с 12,4 м3/сек, през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ

Яз. „Камчия“ прелива с 22,5 м3/сек; язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 4,0 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 3,137 м3/сек; Язовир „Боровица“ прелива с 13,09 м3/сек; язовир „Ясна поляна“ прелива с 2,07м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек; яз. „Ахелой“- прелива с 0,5 м3/сек, изпуска се с 3,6 м3/сек,

Яз. ,,Георги Трайков“контролирано изпускане през ОИ – 48,9 м3/сек, включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем;  яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива

Яз. „Порой“- изпуска се с 2,8 м3/сек, яз. Студена изпуска по 2,0м3/сек, яз. „Съединение“ – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек, яз. „Бели Лом“ - контролирано се изпускат 1,5 м³/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

На територията на БДДР Няма проблеми и критични ситуации по общински язовири на територията на БДДР. Преливат през преливника: яз. „Кайлъка” - с 0,290 м3/сек и яз. „Тотлебенов вал” - с 0,390 м3/ сек (област Плевен). Контролирано се изпускат със следните количества: яз. „ Бойка“ – 1,5 м³/сек, яз. „Баниска“  -  3,50 м³/сек (област Плевен), яз. „Желязковец“ (общ. Самуил, област Разград) - 0,30 m³/s.

В област Враца преливат или се изпускат 8 язовира: „Гарвански геран”, „Езерска падина“, „Братковец”, яз. „Рогозен 1”, „Бързина“, „Три кладенци”, „Девене“, „Лесура”.

На територията на област Монтана има 60 язовира. Контролирано преливат или се изпускат през основен изпускател яз. ,,Върбовец“ (с. Горна Ковачица, община Чипровци), яз. ,,Клисурица“ (с. Клисурица, община Монтана), яз. „Смирненски“, яз. „Липница“, яз. „Ковачица“, яз. „Липненска река“, (с. Липен, община Монтана).

В област Видин преливат или се изпускат 12 язовира: „Ошане“, ,,Божурица“, ,,Големаново“, ,,Извор махала“, ,,Градинарски“, ,,Дъбравка‘‘, ,,Гюргич“, „Кончовец1”,  „Кончовец2“, ,,Дарков дол“, „Манастирски дол“, „Медовница 2“.

Няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

По поречието на р. Искър единственият проблемен участък към момента е на р. Габерска в с. Габер, община Драгоман.

Реките водосбора на р. Янтра протичат в речните легла с отток по-голям от средномногогодишния за сезона.

Река Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната  територия), при мост на път Ценово - с. Караманово-с. Вардим (N 43° 34' 34" и E 25° 31' 18") е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Причина са високите водни стоежи вследствие валеж, намалена проводимост на р. Студена, непочистени крайпътни канавки. Участъкът се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД. Има изградени земнонасипни диги от двете страни по реката и отводнителни канали в земеделските земи, които частично изпълняват функциите си. Проблемът е идентифициран в минал период при извършени огледи. Предприемани са само единични дейности с малък обхват на почистване в района на моста и около пътното платно. Има наблюдение от страна община Ценово. Предприети са действия от страна на РД ПБЗН и областния управител на Русе. Към момента река Студена се е прибрала в леглото си. Земеделските земи остават наводнени, поради нефункциониращи отводнителни канали. В долното течение на р. Янтра се наблюдава повишаване на нивото, като е налице и подприщване на водното течение на реката от устието при с.Кривина до около 5 км. срещу течението, поради високите нива на р.Дунав.

По поречието на Русенски Лом е повишено е нивото на р. Русенски Лом при устието и с река Дунав, вследствие на високите водни стоежи на Дунав, през последното денонощие. Регистрирани са повишения на река Русенски Лом в кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“ и с. Басарбово, община Русе. Няма постъпили данни за разливи. През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са в застой. Все още има разливи извън речното легло в с. Красен.  През последното денонощие нивото на реката се е повишило с около + 5 см. спрямо предходния ден, като разливите са в най-ниските части на селото попадащи в регулацията и извън регулацията на с. Красен. По информация на оперативния дежурен община Иваново нивото на река Черни Лом преминаваща през селата Табачка, Червен, и с. Кошов са се повишили или са в застой и няма данни за разливи в урбанизираните територии. Все още остава разлива на река Русенски Лом между селата Божичен и Красен, приблизително около 50 декара, попадащи извън урбанизираната територия. Във водосбора на притоците на река Бели Лом, река Черни Лом и река Мали Лом, са повишени, като остават високи вследствие на отичане и протичат в речните си корита. Не са постъпвали данни  за разливи, аварийни ситуации и критични участъци.

По поречията на р. Огоста и западно от нея

При с. Нивянин по информация от дежурен на община Борован, днес към 7, 50часа водният стоеж на реката Скът е 230 см. (повишение с 93 см. спрямо нивото от неделя. Водния стоеж на река Скът при гр. Мизия е 115 см. (повишение с 7 см. спрямо нивото от 25 март). По данни на дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на ОУ ПБЗН на областите Видин, Враца и Монтана няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации. Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 170 см. (повишение с 10 см спрямо нивото от 25 март). При с. Бели Извор, община Враца - река Лева е в коритото си. По данни на дежурните от област Видин в критичните точки:

- Със заповед № 35/11.03.2018 г. на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. По последни данни от днес реката е с понижено водно ниво и е влязла в коритото си, демонтират се отводнителните модули.

На територията на БДЧР преливат през преливника и/или се изпускат 39 язовира: „Ново Паничарево”, „Трояново“, „Каменово“, „До селото“, „Овошна градина“,  „Кокичена могила“, „Чанаджик – 2 и 3“, „Курбара дере“, яз. „Погребите“ и яз. „Дермен дере“, „Василева курия“, „Порурнашка“, „Хаджи Яне“, „Вресово“, „Ябълчево“, „Чукарка“, „ПС“, „Синята вода“, „Веселие“, „Росенец“, „Студената вода“, ,,Елешница“, „Детелина“, „Крушево“, „Картелка“, „Барган“, яз. „Кълново“, яз. ,,Долни чифлик“ и ,,Горен чифлик“, яз. ,,Снежина“, „Нови Пазар 1“,  „Овчарово“, „Вардун“, „Поляница“, „Красноселци“, „Каменна чешма“, „Руец“. Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки, само при р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., на коригирания участък. Към момента разлива намалява своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а друга част в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.

На територията на БДИБР в община Свиленград се изпускат 11 язовира: „Левка”, „Младиново 1”, „Младиново 2”, „Димитровче /Келенджика/”, „Шосето”, „Талашман”, „Баева кория - 1”, „Трите чуки”, „Селската река” и „Червената пръст” и „Язмата”. Ниво на р. Марица в участъка на гр. Свиленград - 135 см. над кота 0 (критични 400 м). Обстановката в община Елхово е усложнена в следствие повишаване на нивото на р. Тунджа. Регистрирано е ново повишение на река Тунджа при Елхово с 1 см от предходния ден и тази сутрин е на 377 см (при критични 380 см).

 На територията на БДЗБР няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за  критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Няма подадена информация за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите. По информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 4 м³/сек. По информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, продължава контролираното освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско, като се изпускат води от 2 м³/сек. През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -  24см до + 6см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.