Речните нива ще се повишават в резултат на валежи

10 юни 2019 | 16:26

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. В резултат на валежи са се повишавали нивата в поречията Янтра и Русенски Лом, по-съществено на р. Джулюница при с. Джулюница (с до +41 см), на р. Янтра при с. Каранци (с до +45 см) и на р. Русенски Лом при с. Божичен (с до +25 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-съществено колебание на водното ниво на р. Искър при гр. Роман (от -20 см до +19 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +5 см, за водосбора на р. Искър от -21 см до +6 см, за водосбора на р. Вит от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -39 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -31 см до +2 см. Водните количества при по-голямата измервателните пунктове на реките в басейна са над праговете за средни води и около праговете за високи води. С водни количества под праговете за средни води са реките Огоста при с. Бутан, Палакария при с. Рельово, Искър при гр. Нови Искър и при гр. Роман, Черни Вит при с. Черни Вит, Голяма река при гр. Стражица и Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -19 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е над него.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са се повишавали нивата на реките в горното и средното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда, по-съществено, на р. Сазлийка при гр. Гълъбово (с до +31 см), на р. Върбица при сп. Джебел (с до +35 см), на р. Перперешка при с. Сватбаре (с до +39 см), р. Крумовица при с. Голяма Кула (с до +26 см), на р. Големица при с. Татул (с до +70 см) и на р. Арда при с. Китница (с до +23 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-84/+85 см) и горното течение на р. Марица (от -75 до +76 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -28 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -50 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества над праговете за високи води са реките Тунджа при с. Павел Баня, Марица при гр. Първомай и р. Въча при гр. Девин.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +3 см, а във водосбора на р. Струма с до ±6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (10 и 11.06), в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива в басейна. По-съществено ще се повишават речните нива днес в горните и средните части от водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом, а утре средното течение на р. Искър, в горното и средното течение на р. Вит и във водосборите на р. Русенски Лом. На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (10 и 11.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на основната река и притоците ѝ р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (10.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес (10.06) в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения във водосборите на: Малък Искър и Златна Панега. На 11 и 12.06, в резултат на оттичане, ще има незначителни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (10.06) речните нива във водосбора временно ще се понижават. В резултат на валежи от следбоедните часове утре (11.06) до сутрешните часове на 12.06 ще има краткотрайни повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат те в планинските части от водосбора (по основната река и в притока ѝ р. Росица). От обедните часове на 12.06 и на 13.06 нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (10.06) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Днес и утре (10 и 11.06) са възможни незначителни повишениия на речните нива във водоосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (10 и 11.06), вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени ще бъдат повишенията утре в планинските части от водосборите на Северночерноморските реки (над гр. Бургас). На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре (10 и 11.06) речните нива в басейна ще се повишават в резултат на валежи. По-съществени повишения ще има днес в Родопските притоци на р. Марица, а утре в горните течения на р. Марица и р. Арда. На 12 и 13.06 нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (10.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. До 12.06 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 11 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.06.2019 г. е 4 478,1 млн. м3 и представлява 69,0 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% повече от обемите на 07.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,9% от общия им обем;
  • напояване – 54,8% от общия им обем;
  • енергетика – 77,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 353,492 млн. м3, което е 71,09% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 284,081 млн. м3, което е 73,26% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ 126,088 млн. м3, което е 80,46% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 105,984 млн. м3, което е 74,52 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 197,900 млн. м3, което е 49,48% от общия му обем.